Menu kategorii
 • Tworzenie list i tabel

  Tworzenie list i tabel

   Małgorzata Sumisławska
  Małgorzata Sumisławska
  00:00
  05.10.2007
  4539 wyświetleń

  Podobnie, jak w edytorze tekstu, w programie FrontPage możemy tworzyć listy wypunktowane i tabele, a następnie uatrakcyjniać je poprzez zmianę stylu formatowania. Ponieważ FrontPage działa jak edytor tekstu, listę bądź tabelę możemy wielokrotnie formatować w czasie jej tworzenia tak, aby końcowy efekt nam się spodobał. Dzięki temu nasza witryna będzie nie tylko dostarczać ważnych informacji, ale także cieszyć oczy.

  Informacje zamieszczone na witrynie sieci Web wyglądają czytelniej, jeżeli je wypunktujemy. Najłatwiej utworzyć listę za pomocą przycisków Punktory  i Numeracja . Musimy pamiętać, że edytor traktuje kolejne punkty jak osobne akapity. To znaczy, że oddzielamy je znakiem Enter. Na przykład, chcemy napisać plan jakiejś wycieczki. W tym celu wpisujemy "Plan wycieczki:", następnie klikamy Enter. Kiedy kursor znajdzie się w nowym wierszu, klikamy przycisk . Na ekranie, w nowej linijce, pojawi się znak wypunktowania. Zauważmy, że znak wypunktowania pojawił się w tej linijce, w której znajduje się kursor. Gdybyśmy kliknęli przycisk Punktory zanim wcisnęliśmy Enter, znak punktowania pojawiłby się przed napisem "Plan wycieczki". Kiedy tworzymy listę, kolejne jej punkty oddzielamy klawiszem Enter.

  Przez cały czas pisania listy przycisk Punktory jest podświetlony na pomarańczowo. Jeśli chcemy zakończyć listę, wciskamy Enter po ostatnim jej elemencie - pojawia się kolejny znak wypunktowania, którego nie chcemy, a następnie klikamy ponownie przycisk - ostatni, niepotrzebny punkt zniknie.

  Innym sposobem utworzenia listy wypunktowanej jest zamiana tekstu na listę. Zaznaczamy tekst, który chcemy zamienić na listę i klikamy przycisk Punktory. Każdy akapit zostanie zamieniony na element listy.

  W taki sam sposób, jak listy punktowane tworzymy listy numerowane. Do tego celu służy przycisk Numeracja .

  Edytor pozwala na tworzenie list hierarchicznych. Aby dopisać podpunkt do danego punktu, wciskamy Enter - pojawi się następny punkt, i dwukrotnie klikamy przycisk Zwiększ wcięcie nowy punkt stanie się podpunktem poprzedniego.

  Jeżeli, pisząc następny punkt, klikniemy dwukrotnie Zmniejsz wcięcie , podpunkt, w którym jest kursor przesunie się w lewo.

  Możemy również zamienić dany punkt na podpunkt poprzedniego punktu. Przykładowo: na poniższym rysunku wszystkie punkty są równorzędne.

  Umieszczamy kursor w punkcie "odbiór kluczy" i klikamy dwukrotnie Zwiększ wcięcie. Zaznaczony punkt przesunie się w lewo, zmieni się także symbol wypunktowania.

  W podobny sposób możemy manipulować listą numerowaną, jednak w tym przypadku sposób zaznaczania podpunktów będzie zależał od ustawień programu.

  Zauważmy, że przyciski Punktory oraz Numeracja nie pozwalają na wybór sposobu punktowania, wyglądu znaczników punktowania. Aby wybrać sposób punktowania, wybieramy Format, Punktory i Numeracja. Otworzy się okno dialogowe Właściwości listy. Zakładka Punktory służy do wyboru sposobu wypunktowania.  Zaznaczamy prostokąt z symbolicznym opisem sposobu punktowania i klikamy OK.

  Sposób numeracji wybieramy na karcie Numeracja. Tutaj również w polu Rozpocznij od określamy, od którego numeru powinna startować lista.

  FrontPage nie daje możliwości bezpośredniego utworzenia listy z podpunktami (tzw., konspektu numerowanego). Załóżmy, że chcemy napisać listę, w której główne punkty zaznaczymy kolejnymi numerami, a ich podpunkty małymi literami. W tym celu, najpierw tworzymy listę równorzędnych punktów.

  Następnie zaznaczamy punkt, który chcemy przekształcić w podpunkt poprzedniego punktu (w naszym przypadku zaznaczamy "4. odbiór kluczy") i klikamy dwukrotnie Zwiększ wcięcie. Podpunkt zostanie przesunięty w prawo i oznaczony numerem "1".

  Następnie wstawimy kursor w ten punkt i wybieramy Format, Punktory i numeracja. Z zakładki numeracja wybieramy pole zawierające interesujący nas sposób wypunktowania (a., b., c.) i klikamy OK.

  Mimo, że domyślne ustawienia programu FrontPage oferują niewiele rodzajów punktorów, możemy tworzyć własne. Do tego celu służy zakładka Punktory obrazkowe okna Punktory i numeracja. Najpierw rysujemy punktor w dowolnym programie do tworzenia grafiki i zapisujemy go, następnie otwieramy okno Punktory i numeracja, wybieramy zakładkę Punktory obrazkowe. W sekcji Obraz zaznaczamy Określ obraz i klikamy przycisk Przeglądaj. Otworzy się okno, z którego wybierzemy zapisany rysunek punktora.

  Małą tabelę możemy utworzyć za pomocą przycisku Wstaw tabelę. Gdy go klikniemy rozwinie się pole zawierające układ 4 x 5 kwadratów oznaczających komórki tabeli. Przesuwamy kursor myszy, tak aby zaznaczyć ile wierzy i kolumn powinna mieć nasza tabela, następnie klikamy lewym przyciskiem myszy. Na stronie pojawi się nowa tabela.

  Możemy również wybrać z menu głównego Tabela, Wstaw, Tabelę. Otworzymy w ten sposób okno dialogowe Wstawianie tabeli. W sekcji Rozmiar wpisujemy, z ilu wierszy i kolumn będzie składać się nasza tabela. Następnie przechodzimy do części Układ. Domyślnie program ustawia szerokość tabeli równą szerokości strony i minimalną wysokość. Jeżeli chcemy zmienić te ustawienia zaznaczamy Określ szerokość i Określ wysokość i wpisujemy rozmiary tabeli. Możemy wyrazić te wartości w procentach (wtedy rozmiary tabeli będą zmieniały się, gdy zmienimy wielkość okna) lub w pikselach (wówczas rozmiar tabeli dostosuje się do rozdzielczości ekranu). Pole Przestawienie opisuje, po której stronie będzie znajdować się tabela. Ma to oczywiście znaczenie, jeżeli szerokość tabeli jest mniejsza niż 100 %. W polu Wyrównanie określamy sposób wyrównania tekstu wokół tabeli (do lewej, do prawej, bądź do osi). To ustawienie również ma znaczenie, jeżeli szerokość tabeli jest mniejsza niż 100 %.

  Pole Dopełnienie komórek pozwala określić odstęp pomiędzy literą a obramowaniem komórki. Przykładowo, poniżej widzimy komórki o dopełnieniu 20 (po lewej) i 1 ( po prawej).  Następnie wpisujemy Odstęp między komórkami. Na rysunku po lewej widzimy odstęp między komórkami tabeli równy 10, a po prawej - 1.  Następnie przechodzimy do części Obramowanie. W polu Rozmiar określamy szerokość zewnętrznej krawędzi tabeli. Później wybieramy kolory krawędzi (pola Krawędź jasna oraz Krawędź ciemna). Krawędzie jasne są to prawe oraz górne krawędzie prostokątów, z których składa się tabela. Krawędziami ciemnymi nazywamy pozostałe linie tabeli. W sekcji Tło możemy wybrać kolor tła lub wstawić obraz jako tło tabeli. W tym celu zaznaczamy Użyj obrazu tła i klikamy przycisk Przeglądaj. Jeżeli chcemy, aby wszystkie nowo tworzone tabele miały takie ustawienia, zaznaczamy Ustaw jako domyślne dla nowych tabel.

  Nie zawsze na etapie tworzenia tabeli jesteśmy w stanie określić jej końcowy wygląd. Możemy edytować gotową tabelę. Jeżeli wstawimy kursor w dowolną komórkę tabeli i klikniemy prawy przycisk myszy, otworzy się podręczne menu.

  Polecenie Wstaw wiersze wstawia nowy wiersz powyżej zaznaczonego, a przycisk wstaw kolumny  dodaje nową kolumnę na lewo od zaznaczonej komórki. Polecenie Podziel komórki otwiera okienko dialogowe, które pyta nas, czy chcemy podzielić komórkę na wiersze, czy na kolumny. Następnie w polu Liczba kolumn (lub Liczba wierszy) wpisujemy na ile kolumn (lub wierszy) chcemy podzielić komórkę.  Jeżeli chcemy zastosować tę samą operację do kilku komórek, najpierw zaznaczamy je, a następnie klikamy zaznaczone komórki prawym przyciskiem myszy i wybieramy z menu podręcznego Podziel komórki.

  Komórki w tabeli możemy nie tylko dzielić, ale także scalać. W tym celu zaznaczamy komórki, które chcemy złączyć, klikamy je prawym przyciskiem myszy i wybieramy z podręcznego menu polecenie Scal komórki. Zaznaczone komórki zostaną połączone w jedną.

  Polecenie Właściwości komórki memu podręcznego tabeli otwiera okno o tej samej nazwie. W sekcji Układ określamy położenie liter w komórce i wielkość komórki. Rozwijamy listę Wyrównanie w pionie. Do wyboru mamy: Do lewej, Do prawej oraz Do osi. Na na tej samej zasadzie wybieramy Wyrównanie w pionie. Możemy podać szerokość i wysokość komórki (pola Określ szerokość i Określ wysokość). Rozmiary komórki opisujemy w pikselach lub procentach (w stosunku do całej długości lub szerokości tabeli).

  Aby zmienić wygląd tabeli, wybieramy Tabela, Autoformatowanie tabeli. Okno, które się otworzy pozwala nam skorzystać z gotowych wzorów tabel. Z pola Formaty wybieramy sposób formatowania. Po prawej stronie widzimy podgląd wybranego stylu. Następnie, w sekcji Formaty do zastosowania zaznaczamy, których elementów ma dotyczyć formatowanie. Specjalny format możemy zastosować zarówno do pierwszej i ostatniej kolumny, jak i pierwszego i ostatniego wiersza. Określamy to w części Zastosuj format do w dolnej części okna dialogowego.

  Innym sposobem tworzenia tabeli jest jej narysowanie. Wybieramy z menu głównego Tabela, Rysuj tabelę. Pojawi się pasek narzędzi rysowania tabel. Klikamy przycisk . Kursor zmieni się w symbol ołówka, za pomocą którego rysujemy krawędzie tabeli. Aby wymazać krawędź tabeli wciskamy - kursor zmieni się w symbol gumki. Następnie z wciśniętym lewym przyciskiem myszy "przejeżdżamy" kursorem przez  krawędź, którą chcemy usunąć. Krawędź ta powinna zmienić kolor na czerwony. Gdy puścimy klawisz myszy, linia zniknie.

  Zadania innych przycisków paska narzędzi Tabele są następujące:

  • - rozmieszczają tekst w komórkach,

  • - równomiernie dopasowuje wysokość zaznaczonych komórek, 

  •   -  równomiernie dopasowuje szerokość zaznaczonych komórek,

  •   - dopasowuje szerokość kolumn do zawartości tabeli,

  • - gdy naciśniemy na strzałkę w dół, rozwinie się pole, z którego możemy wybrać kolor tła,

  • - otwiera okno Autoformatowanie tabeli.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft FrontPage 2003