Zarządzamy przydziałami dysku

Zarządzamy przydziałami dysku

Autor: Krzysztof Kapustka

Opublikowano: 6/23/2015, 12:00 AM

Liczba odsłon: 23823

Przydziały dysku (ang. disk quotas) umożliwiają nam - administratorom systemów Windows - określanie limitów dotyczących przechowywania na woluminach NTFS danych poszczególnych użytkowników. Dzięki przydziałom możemy nie tylko dowiedzieć się, którzy użytkownicy zbliżają się do lub przekraczają dozwolone im limity, ale także skutecznie zablokować im dalsze zajmowanie udostępnionej przestrzeni dyskowej, gdy tylko przekroczą oni wyznaczony im "pułap".

Przydziały dysku konfigurowane są w odniesieniu do poszczególnych woluminów NTFS. Dla każdego z dostępnych woluminów możemy określić limit przydziału przestrzeni dyskowej oraz zdefiniować wartość reprezentującą część tego przydziału, po zapełnieniu której w dzienniku zdarzeń generowane będzie ostrzeżenie o wyczerpującej się przestrzeni. Po osiągnięciu przez użytkownika jednej z tych dwóch wartości (tj. po przekroczeniu maksymalnego limitu lub poziomu ostrzeżenia) możemy wygenerować odpowiedni wpis w dzienniku zdarzeń, zablokować użytkownikowi możliwość dalszego zapisywania danych, lub też wykonać obie te czynności na raz.


Użytkownik wyczerpał swój przydział.

Przydziały dysku dotyczą tylko i wyłącznie standardowych użytkowników, co oznacza, że nawet jeśli zdefiniujemy limity przestrzeni dyskowej dla wszystkich użytkowników, nie będą one dotyczyć administratorów. Ci zawsze będą mieć zapewnioną maksymalną dostępną przestrzeń woluminu.

Przydziały dysku przydatne są nie tylko w środowisku biznesowym, gdzie każdy pracownik w zależności od realizowanego projektu otrzymać może wymaganą przez siebie porcję przestrzeni magazynu, ale także w środowisku domowym, w którym jeden komputer (a tym samym jeden magazyn danych) wykorzystywany jest przez więcej niż jednego użytkownika. Nie trudno wyobrazić sobie kłótnię współużytkowników domowego komputera, gdy jeden z nich zapełnia przestrzeń dyskową do pełna, co odbywa się kosztem wolnej przestrzeni drugiego użytkownika. W takim wypadku z pomocą przychodzą nam wspomniane przydziały dysku, które pozwolą nam przykładowo podzielić obszar danych dostępnego woluminu NTFS sprawiedliwe równo po połowie.

Wprowadzane limity mogą być bardzo duże (liczone w kilobajtach), lub też praktycznie pomijalne (liczone w exabajtach). Skąd jednak mamy wiedzieć, ile miejsca potrzebował będzie dany użytkownik? Jako że funkcja odmowy zapisu danych po osiągnięciu maksymalnego limitu jest w pełni opcjonalna, możemy w początkowym okresie ją wyłączyć i korzystając z wpisów w dzienniku zdarzeń obserwować, czy któryś z użytkowników nie zbliża się do, lub też nie przekroczył już zdefiniowanej dla niego wartości limitu. Na tej podstawie możemy zebrać sobie wstępne statystyki i zanim zdecydujemy się wprowadzić fizyczne ograniczenie zapisu, będziemy mogli odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć zdefiniowane limity dla wszystkich lub dla wybranych użytkowników.

Proces kontroli limitów prowadzony jest w stosunku do każdego z użytkowników z osobna na podstawie ich identyfikator SID. Tym samym nie ma znaczenia, w którym miejscu na dysku użytkownik zapisuje swoje dane - ważne, że robi to w ramach swojego konta. Nawet jeśli fizycznie przeniesie on swoje dane w inny obszar danego woluminu, nadal będzie on podlegać zdefiniowanym przez nas ograniczeniom.

Zapytacie pewnie: A co z aplikacjami? Jeśli zainstaluję jakąś aplikację na ograniczonym dla mnie woluminie, to czy zacznę zbliżać się do wyznaczonego mi limitu?

Jeśli tylko aplikacja instaluje się we właściwy sposób w folderze Program files (Pliki programów), poziom wykorzystania danych instalującego ją użytkownika nie powinien ulec zmianie. Dlaczego? Podobnie jak pliki systemu operacyjnego instalowane są w ramach konta TrustedInstaller, tak pliki aplikacji instalowane są z użyciem konta System. Z tego względu, choć to my instalujemy aplikacje, system nie może doliczyć ich do naszego konta.

Ciekawostka
Konto TrustedInstalled brzmi dla Was znajomo? Czy podłączaliście kiedyś do swojego komputera drugi dysk twardy, na którym znajdują się pozostałości po poprzedniej instancji systemu Windows (folder Windows.old)? Czy próbowaliście kiedyś usunąć ten folder ręcznie? Nie da się, prawda? Wyskoczy nam komunikat z treścią odmowy dostępu do wielu plików systemowych, których właścicielem jest właśnie TrustedInstaller. Aby móc je wszystkie skutecznie usunąć, musimy wcześniej przejąć je na własność z poziomu zaawansowanych zabezpieczeń systemu (zaawansowana zmiana uprawnień). Co więcej, sprawdźcie sobie z poziomu właściwości Waszego folderu Windows, kto jest jego właścicielem (właściwości folderu Windows > Zabezpieczenia > Zaawansowane -> pole Właściciel).

Zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy włączyć i skonfigurować przydziały dysku na dowolnym woluminie NTFS.

Wstępna konfiguracja

Zanim będziemy mogli zdefiniować limity dla każdego z użytkowników komputera, powinniśmy skonfigurować ustawienia globalne przydziałów dysku. Krok ten jest dość ważny, bowiem ustawienia te mają zastosowanie na poziomie całego systemu, a nie tylko w stosunku do konkretnego użytkownika. Tym samym ich skonfigurowanie odbije się na sposobie działania zdefiniowanych dla woluminu przydziałów.

Ustawienia globalne, o których tu mowa, dostępne są w formie obiektów zasad grupy, które standardowo już definiujemy w ramach Edytora zasad grupy. Jako że my zajmujemy się tutaj kliencką wersją systemu Windows działającą w ramach grupy roboczej, zasady te wprowadzać będziemy w lokalnym odpowiedniku tego narzędzia - Edytorze lokalnych zasad grupy.

Otwieramy Edytor lokalnych zasad grupy (wyszukujemy Edytuj zasady grupy lub uruchamiamy gpedit.msc), a następnie rozwijamy gałęzie: Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > System > Przydziały dysku.

W tej ostatniej sekcji znajdziemy sześć obiektów zasad grupy, do których należą poniższe ustawienia. Wiele na ich temat możemy dowiedzieć się z przytoczonych poniżej opisów:

Włącz przydziały dysku

To ustawienie zasad włącza i wyłącza funkcję zarządzania przydziałami dysku we wszystkich woluminach NTFS komputera i zapobiega zmienianiu tego ustawienia przez użytkowników.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, funkcja zarządzania przydziałami dysku będzie włączona, a użytkownicy nie będą mogli jej wyłączyć.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, funkcja zarządzania przydziałami dysku będzie wyłączona, a użytkownicy nie będą mogli jej włączyć.

Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, funkcja zarządzania przydziałami dysku będzie domyślnie wyłączona, ale administratorzy będą mogli ją włączyć.

Aby zapobiec zmienianiu tego ustawienia przez użytkowników w czasie jego obowiązywania, na karcie Przydział dotyczącej woluminów NTFS zostanie wyłączona opcja „Włącz zarządzanie przydziałami”.

Uwaga: to ustawienie zasad włącza funkcję zarządzania przydziałem dysku, ale nie ustala ani nie wymusza określonego limitu przydziału dysku. Aby określić limit przydziału dysku, należy użyć ustawienia zasad „Domyślny limit przydziału i poziom ostrzeżeń”. W przeciwnym razie jako limitu przydziału system użyje miejsca fizycznie istniejącego w woluminie.

Uwaga: aby włączyć lub wyłączyć funkcję zarządzania przydziałami dysku bez określania ustawienia, w oknie Mój komputer należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę woluminu NTFS, kliknąć polecenie Właściwości, kliknąć kartę Przydział, a następnie kliknąć opcję „Włącz zarządzanie przydziałami”.

Wymuś limit przydziału dysku

To ustawienie zasad określa, czy limity przydziałów dysku mają być wymuszane, i zapobiega zmienianiu tego ustawienia przez użytkowników.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, limity przydziałów dysku będą wymuszane. Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, limity przydziałów dysku nie będą wymuszane. W przypadku włączenia lub wyłączenia tego ustawienia zasad na karcie Przydział zostanie wyłączona opcja „Odmów miejsca na dysku użytkownikom przekraczającym limit przydziału”, tak aby administratorzy nie mogli dokonywać zmian w czasie obowiązywania tego ustawienia.

Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, limit przydziału dysku nie będzie domyślnie wymuszany, ale administratorzy będą mogli zmienić to ustawienie.

Wymuszanie jest opcjonalne. Po osiągnięciu przez użytkownika wymuszonego limitu przydziału dysku system reaguje tak, jakby fizyczne miejsce w woluminie zostało wyczerpane. Po osiągnięciu przez użytkownika limitu niewymuszonego stan użytkownika w oknie Wpisy przydziałów zmienia się, ale może on kontynuować zapisywanie w woluminie, dopóki dostępne jest miejsce fizyczne.

Uwaga: to ustawienie zasad zastępuje ustawienia użytkownika, które powodują włączenie lub wyłączenie wymuszania przydziałów w woluminach.

Określ domyślny limit przydziału i poziom ostrzeżeń

To ustawienie zasad określa domyślny limit przydziału dysku oraz poziom ostrzeżeń dla nowych użytkowników woluminu.

To ustawienie zasad określa, ile miejsca na dysku mogą używać poszczególni użytkownicy w każdym z woluminów systemu plików NTFS na komputerze. Decyduje ono również o poziomie ostrzeżeń określającym moment, w którym stan użytkownika w oknie Wpisy przydziałów ulega zmianie, wskazując, że użytkownik zbliża się do osiągnięcia limitu przydziału dysku.

To ustawienie zastępuje ustawienia nowych użytkowników dotyczące limitu przydziału dysku oraz poziomu ostrzeżeń w używanych przez nich woluminach i powoduje wyłączenie odpowiednich opcji na karcie Przydział w sekcji „Wybierz domyślny limit przydziału dla nowych użytkowników na tym woluminie”.

To ustawienie zasad dotyczy wszystkich nowych użytkowników bezpośrednio po dokonaniu przez nich zapisu w woluminie. Nie ma ono wpływu na limity przydziałów dysku dla bieżących użytkowników ani na dostosowane limity i poziomy ostrzeżeń ustawione dla konkretnych użytkowników (w oknie Właściwości woluminu na karcie Przydział).

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone lub nie zostanie skonfigurowane, miejsce na dysku udostępniane użytkownikom nie będzie ograniczane. Funkcja zarządzania przydziałami dysku używa fizycznego miejsca na każdym woluminie jako swojego limitu przydziału i poziomu ostrzeżeń.

Wybierając limit, należy pamiętać, że będzie on stosowany w takim samym wymiarze względem wszystkich użytkowników na wszystkich woluminach, bez względu na rzeczywisty rozmiar danego woluminu. Limit oraz poziom ostrzeżeń należy ustawić w racjonalny sposób, uwzględniając zakres woluminów w grupie.

To ustawienie zasad zacznie obowiązywać tylko wtedy, gdy w woluminie będzie włączona funkcja zarządzania przydziałami dysku. Jeśli przydziały dysku nie są wymuszane, użytkownicy mogą przekraczać ustawiony limit przydziału. Kiedy użytkownicy osiągną limit przydziału, ich stan w oknie Wpisy przydziałów zmieni się, ale będą mogli kontynuować zapisywanie w woluminie.

Rejestruj zdarzenie, kiedy przekraczany jest limit przydziału

To ustawienie zasad określa, czy w lokalnym Dzienniku aplikacji ma zostać zarejestrowane zdarzenie, gdy użytkownicy osiągną wyznaczony limit przydziału dysku w woluminie, i zapobiega zmienianiu tego ustawienia rejestrowania przez użytkowników.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, system zarejestruje zdarzenie, gdy użytkownik osiągnie wyznaczony limit. Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, żadne zdarzenie nie będzie rejestrowane. Ponadto w przypadku włączenia lub wyłączenia tego ustawienia zasad na karcie Przydział zostanie wyłączona opcja „Rejestruj zdarzenie, kiedy użytkownik przekracza swój limit przydziału”, tak aby administratorzy nie mogli zmienić tego ustawienia w czasie jego obowiązywania.

Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, nie będą rejestrowane żadne zdarzenia, ale administratorzy będą mogli skorzystać z opcji na karcie Przydział, aby zmienić to ustawienie.

To ustawienie zasad działa niezależnie od ustawień zasad wymuszania związanych z przydziałami dysku. W rezultacie można zlecić systemowi rejestrowanie zdarzeń bez względu na to, czy limit przydziału dysku jest wymuszany, czy nie.

To ustawienie zasad nie ma również wpływu na zawartość okna Wpisy przydziałów na karcie Przydział. Nawet bez zarejestrowanego zdarzenia użytkownicy mogą stwierdzić, czy osiągnęli swój limit, ponieważ ich stan w oknie Wpisy przydziałów zmieni się.

Rejestruj zdarzenie, kiedy przekraczany jest poziom ostrzeżeń przydziału

To ustawienie zasad określa, czy w Dzienniku aplikacji ma zostać zarejestrowane zdarzenie, gdy użytkownicy osiągną wyznaczony poziom ostrzeżeń dotyczący przydziału dysku w woluminie.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, system zarejestruje odpowiednie zdarzenie. Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, żadne zdarzenie nie będzie rejestrowane. W przypadku włączenia lub wyłączenia tego ustawienia zasad na karcie Przydział zostanie wyłączona opcja „Rejestruj zdarzenie, kiedy użytkownik przekracza swój poziom ostrzeżeń”, tak aby administratorzy nie mogli zmienić ustawienia rejestrowania w czasie obowiązywania tego ustawienia zasad.

Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, nie będą rejestrowane żadne zdarzenia, ale administratorzy będą mogli skorzystać z opcji na karcie Przydział, aby zmienić to ustawienie rejestrowania.

To ustawienie zasad nie ma wpływu na zawartość okna Wpisy przydziałów na karcie Przydział. Nawet bez zarejestrowanego zdarzenia użytkownicy mogą stwierdzić, że osiągnęli swój poziom ostrzeżeń, ponieważ ich stan w oknie Wpisy przydziałów zmieni się.

Zastosuj zasadę do nośników wymiennych.

To ustawienie zasad rozszerza zakres działania zasad dotyczących przydziału dysku w określonym folderze o woluminy systemu plików NTFS na nośnikach wymiennych.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone lub nie zostanie skonfigurowane, zasady dotyczące przydziału dysku ustanowione w tym folderze będą stosowane tylko względem woluminów NTFS na nośnikach niewymiennych. Uwaga: po zastosowaniu tego ustawienia zasad komputer będzie używał limitów przydziału dysku zarówno do nośników niewymiennych, jak i wymiennych.

Najważniejszym z powyższych ustawień jest oczywiście opcja włączająca przydziały dysku na lokalnym komputerze. Aby tę opcję włączyć, klikamy dwukrotnie Włącz przydziały dysku, zaznaczmy opcję Włączone i klikamy OK.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, w podobny sposób konfigurujemy pozostałe ustawienia w tym edytorze, opierając się na zamieszczonych powyżej opisach.

Jak widać, dzięki powyższym ustawieniom globalnym przydziałów dysku możemy w bezpieczny sposób kontrolować ten mechanizm limitowania przestrzeni woluminów, bez żadnych obaw, że któryś z użytkowników będzie próbował tę funkcję wyłączyć.

Kiedy już skonfigurujemy system pod kątem wybranych przez nas ustawień zasad grupy, możemy przystąpić do definiowania samych przydziałów dysku.

Włączamy przydział na woluminie NTFS

Jak już wspominaliśmy, przydziały włączamy dla każdego z woluminów z osobna. Funkcja ta dotyczy jedynie woluminów NTFS, więc nie znajdziemy jej na dyskach sformatowanych systemem plików FAT lub ReFS.

Przydziały włączamy zazwyczaj z poziomu edytora zasad grupy, dzięki czemu prostym sposobem możemy skonfigurować sobie setki komputerów w sieci. Jeśli to jednak konieczne, lub po prostu dokonujemy tego w środowisku domowym, możemy to zrobić również z poziomu właściwości konkretnego woluminu NTFS.

Choć przydziały dla poszczególnych woluminów NTFS konfigurować możemy z poziomu okna właściwości tychże woluminów, dużo wygodniejszym ku temu narzędziem jest konsola Zarządzanie dyskami dostępna w ramach konsoli MMC Zarządzanie komputerem. Konsola ta nie tylko pozwoli nam konfigurować przydziały na woluminach komputera lokalnego, ale również umożliwi nam zdefiniowanie przydziałów na woluminach komputera zdalnego (opcja Podłącz do innego komputera). Tak czy inaczej, w obu przypadkach klikamy prawym przyciskiem docelowy wolumin, wybieramy Właściwości i przechodzimy na kartę Przydział.

W oknie tym ustawiamy domyślny limit przydziału dysku dla nowych użytkowników tego komputera. Tym samym nowi użytkownicy, których konta dopiero pojawią się w systemie, otrzymają ten właśnie limit danych - jest to więc ustawienie dotyczące wszystkich użytkowników. Chcąc ten limit skonfigurować zaznaczamy opcję Ogranicz miejsce na dysku do, po czym wprowadzamy odpowiednią wartość. W podobny sposób wprowadzamy wartość ostrzeżenia, której przekroczenie spowoduje wpisanie stosownego powiadomienia do dziennika zdarzeń. Wartość ostrzeżenia powinna oscylować wokół 90% wartości ustalonego przez nas limitu. Zaznaczając opcję Odmów miejsca na dysku użytkownikom przekraczającym limit przydziału możemy uniemożliwić użytkownikom dalszy zapis na dysku, jeśli Ci przekroczyli już ustalony dla nich limit. Nieco niżej mamy okazję włączyć na tym woluminie stosowne zapisy do dziennika zdarzeń, a także sprecyzować za pomocą Wpisów przydziałów limity dla poszczególnych, a tym samym już istniejących użytkowników.

Korzystając z przycisku Wpisy przydziałów... możemy na bieżąco śledzić stan wykorzystania miejsca na poszczególnych woluminach, wliczając w to zdefiniowane dla nich limity i poziomy ostrzeżeń. Prezentowane tu statusy informują nas, czy dany użytkownik przekroczył już ustalony dla niego limit, czy też nadal mieści się on w swoim wyznaczonym przydziale (status OK).

Zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy utworzyć nowy przydział dla konkretnego użytkownika.

Tworzenie wpisu przydziału dysku

Z poziomu okna Wpisów przydziałów możemy tworzyć nowe lub modyfikować już istniejące przydziały dla wybranych przez nas użytkowników. Wpisy przydziałów dysku możemy tworzyć zarówno dla użytkowników, którzy posiadają już jakieś dane na tym woluminie, jak i dla tych, którzy nic na nim jeszcze nie zapisywali. Aby utworzyć nowy wpis przydziału dla wybranego użytkownika, z menu Przydział wybieramy Nowy przydział, wyszukujemy w systemie nazwę użytkownika i klikamy OK, po czym modyfikujemy dla niego dostępne ustawienia.

Modyfikacja wpisu przydziału dysku

Aby wyłączyć lub zmodyfikować przydział dysku dla wybranego użytkownika, w oknie Wpisów przydziałów klikamy dwukrotnie wybrany wpis dla danego użytkownika. Wyświetlone zostanie okno Ustawienia przydziału dla, z poziomu którego będziemy mogli nie tylko zmodyfikować bieżący limit dla tej osoby (wartość Ogranicz miejsce na dysku do), ale również całkowicie go dla niej znieść (opcja Nie ograniczaj użycia dysku).

Usuwanie wpisu przydziału dysku

Zanim omówimy sobie sposób usuwania wpisów przydziału dysku, musimy podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, jaką jest różnica pomiędzy usuwaniem wpisów przydziału a ich wyłączaniem. Wyłączanie przydziału dla użytkownika lub całego woluminu NTFS powoduje zaprzestanie śledzenia wykorzystywania przez użytkowników miejsca na dysku, zupełnie jak miało to miejsce przed wprowadzeniem przez nas ograniczeń magazynowania.

Z kolei usuwanie konkretnych wpisów przydziału ma zazwyczaj miejsce, gdy nadal chcemy śledzić przydziały użytkowników komputera, ale jeden z nich nie będzie już korzystał z magazynu (bo na przykład odchodzi z pracy). Tym samym zwalniamy dedykowaną mu porcję magazynu i związane z tym ograniczenia. W procesie tym musimy usunąć z magazynu zajmowane przez tego użytkownika dane. O to, co zamierzamy zrobić z pozostawionymi przez użytkownika plikami, zostaniemy zapytani w momencie usuwania konkretnego wpisu przydziału. W specjalnie do tego przeznaczonym oknie dialogowym będziemy mogli wyświetlić gromadzące pliki użytkownika foldery, wyświetlić bezpośrednio wszystkie posiadane przez użytkownika pliki, trwale usunąć wskazane przez nas pliki, przejąć te pliki na własność lub po prostu poprzenosić je na inne woluminy.

Eksportowanie i importowanie ustawień przydziałów dysku

Jeśli po zdefiniowaniu przydziałów na jednym woluminie chcielibyśmy ograniczyć użytkownikom miejsce również na pozostałych partycjach, wówczas zamiast powtarzać ten proces po kilka razy od nowa możemy w prosty sposób wyeksportować wpisy z jednego woluminu NTFS i zaimportować je na pozostałych.

Aby wyeksportować wpisy przydziału dysku do pliku, w omówionej już karcie Przydział we właściwościach woluminu klikamy Wpisy przydziałów..., a następnie z menu Przydział wybieramy Eksportuj. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadzamy docelową lokalizację i nazwę dla pliku (bez rozszerzenia), a następnie klikamy Zapisz. Proces importowania tak wyeksportowanych danych jest równie prosty. Wchodzimy we właściwości nowego woluminu NTFS, upewniamy się, że na karcie Przydział opcja zarządzania przydziałami dysku jest włączona, po czym z poziomu menu Przydział okna Wpisów przydziałów wybieramy tym razem Importuj. Jeśli na danym woluminie były już wcześniej zdefiniowane wpisy przydziałów, będziemy mogli je zastąpić lub zachować.

Wyłączamy śledzenie przydziału dysku

Zdefiniowane na woluminie NTFS przydziały możemy wyłączyć w całości dla wszystkich, lub też wyłącznie dla konkretnego użytkownika. Wyłączając przydział dla wybranej osoby pozostawiamy mechanizm włączony dla pozostałych użytkowników. Z kolei wyłączając przydziały dla całego woluminu, ustalone przez nas limity zostaną zniesione dla wszystkich.

Wyłączamy przydział dysku dla konkretnego użytkownika

Aby wyłączyć przydział dysku dla wybranego użytkownika, z poziomu Wpisów przydziałów klikamy dwukrotnie wybrany wpis dla danego użytkownika. Wyświetlone zostanie okno "Ustawienia przydziału dla...", z poziomu którego będziemy mogli nie tylko zmodyfikować bieżące limity dla tego użytkownika (wartość Ogranicz miejsce na dysku do), ale również całkowicie je dla niego znieść (Nie ograniczaj użycia dysku).

Wyłączamy przydział dysku dla całego woluminu NTFS

Aby wyłączyć śledzenie i zarządzanie przydziałami dysku na całym woluminie NTFS, w oknie konsoli Zarządzanie dyskami (lub w oknie Ten komputer) klikamy prawym przyciskiem dany wolumin i wybieramy Właściwości. Na karcie Przydział odznaczamy pole wyboru Włącz zarządzanie przydziałami, po czym klikamy OK i potwierdzamy chęć wyłączenia tej funkcji.