Polityka prywatności i plików cookie


Kto jest administratorem danych osobowych i jak mogą się z nami państwo skontaktować?

Onex Group Jakub Hryciuk posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, NIP: 575-172-64-96, adres poczty elektronicznej: info@onexgroup.pl numer telefonu: 3433 39 777. Za pomocą podanych numerów i adresów prosimy o kontaktowanie się z nami.

Realizacja Umowy Sprzedaży na odległość

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe i adresowe podane przez Państwa w Formularzu Zamówienia lub emailu stanowiącym oświadczenie woli odpłatnej dostawy wskazanych towarów.


Podstawa prawna:
Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w postaci realizacji obowiązków podatkowych.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Sklepie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zamówienia w Sklepie, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Państwa hasło.


Podstawa prawna:
Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Usługi wymagające założenia Konta

Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przez w profilu użytkownika oraz dane dotyczące aktywności w Sklepie, jak również dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


Podstawa prawna:
Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu oraz ułatwienie korzystania z Sklepu i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Sklepu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Sklepie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Sklepu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.


Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Państwa w profilu,takie jak dane rejestracyjne, dane dotyczące korzystania z naszych usług,jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.


Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w postaci realizacji praw konsumenckich.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Państwa w profilu,jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.


Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi,opartych na rzetelności i lojalności.

Wykonywania obowiązku prawnego

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Państwa w profilu,jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług.


Podstawa prawna: Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO w tym:przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

Wyświetlanie stron www

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe zaobserwowane dotyczące Państwa urządzenia końcowego oraz zakończenia sieci (numer IP, numery urządzenia oraz inne dane).


Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.

Cele drugorzędne przetwarzania danych

Poza wskazanymi powyżej, możemy przetwarzać dane dla następujących celów drugorzędnych:

 • Przeniesienie danych do archiwum.
 • Audyty lub postępowania wyjaśniające.
 • Wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej.
 • Pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe.

Komu udostępniamy państwa dane osobowe?

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:


Dostawcy usług: przewoźnicy towarów, dostawcy usług, biuro księgowe.

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy realizacji zamówień. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, podlegają naszym poleceniom do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).


Podmioty przetwarzające.

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Sklepie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.


Zaufane opinie Ceneo

Mając na uwadze najwyższą jakość zakupów dokonywanych w naszym sklepie, korzystamy z programu Zaufane Opinie Ceneo. Jest to system do rekomendacji sklepów internetowych w Polsce, opierający się na ankietach wysyłanych drogą mailową do Klienta przez serwis Ceneo.pl. Dokonując zakupu w naszym sklepie zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ankiet związanych z oceną transakcji, a także o wyrażenie zgody na przekazanie i przetwarzanie przez Ceneo Państwa danych osobowych, w tym adresu e-mail, oraz informacji o dokonanym zakupie w naszym sklepie spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182.


Organy państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Sklepie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do momentu wycofania zgody na to. Po usunięciu Konta Państwa dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Dane transakcyjne będą przetwarzane w ramach realizacji obowiązków fiskalnych, maksymalnie do 5 lat od momentu generującego obowiązek fiskalny.

Jakie są państwa prawa z związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej. Można realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez kontakt z Nami.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, oraz ułatwieniem korzystania z Sklepu, a także badaniem satysfakcji.

Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.


Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • Wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę.
 • Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.
 • Wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych.
 • Wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Sklepu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji,które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.


Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Państwa wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni.
 2. Gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają ograniczenia ich wykorzystania.
 3. Gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

 1. Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.
 2. Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
 3. Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Można tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).


Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczono, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych sklepów. Mają Państwo prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.


Podstawa prawna: art. 20 RODO.

W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują Państwo do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24 h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Państwa ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowano.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo państwa danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Sklep używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Państwa Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Nasze komputery biurowe służące do fiskalizacji oraz realizacji zleceń są wyposażone certyfikowany program antywirusowy, używamy systemu księgowego Comarch Optima i powiązanych z nim produktów firmy Comarch. Obiekt biurowy/archiwum z dokumentami jest chroniony przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Pliki cookies

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy,że ta strona korzysta z plików cookies.

Czym jest plik cookie?

Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie(tzw.ciasteczek). Ciasteczka, to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy wchodzisz na daną stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookies

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji. Żadne pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies

Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez swoją przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą z poszczególnych stron internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Narzędzia analityczne

Monitorujemy ilość osób ją odwiedzających i najczęściej oglądane treści.Używamy danych, które zbieramy dla celów statystycznych, takich jak:

 • Rejestracja liczby osób odwiedzających nasze strony internetowe.
 • Rejestracja czasu, który goście spędzają na naszej stronie internetowej.
 • Rejestracja kolejności odwiedzin różnych stron internetowych.
 • ustalanie, które części naszej witryny internetowej wymagają zmian.
 • Optymalizacja strony internetowej.

Wykorzystujemy następujące usługi dla celów statystycznych (można je dezaktywować po zainstalowaniu Cookies rezygnacyjnego lub po kliknięciu na hiperłącze):

Google Analytics

Google Analytics jest to narzędzie służące do analizy zasobów sieci Web oferowane przez Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Irlandia. Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania prze z użytkowników. Informacje generowane przez Ciasteczko na temat Twojego wykorzystania tej witryny internetowej jest zwykle przekazywana do serwera Google w USA i są tam przechowywane. Google dokona uprzedniego skrócenia Twojego adresu IP znajdującego się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w kontekście Google Analitycs nie jest scalany z innymi danymi Google. Przechowywane Ciasteczka Google Analytics są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/
terms/gb.html
oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Google Maps

Google Maps API jest to usługa obsługi map oferowana Google Ireland Limited(„Google”) - firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia . Korzystamy z Google Maps API, aby wyświetlać interaktywną mapę dojazdu i tworzyć wskazówki dojazdu lub aby pomóc Ci w znalezieniu sklepu stacjonarnego. Przy korzystaniu z Google Maps informacje na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej (w tym na temat Twojego adresu IP) może być przekazana do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam może być przechowywana przez Google.

Aby znaleźć więcej informacji na temat polityki prywatności Google Maps oraz warunków korzystania z ich serwisu,prosimy odwiedzić następującą witrynę internetową: https://www.google.com/intl/eng_eng/
help/terms_maps.html
oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


Smartsupp.com

Smartsupp.com jest serwisem umożliwiającym stworzenie i osadzenie na swojej stronie internetowej live chatu umożliwiającego kontakt z klientami w czasie rzeczywistym. Właścicielem i Administratorem Serwisu SmartSupp z siedzibą pod adresem Šumavská 31, 602 00 Brno jest Vladimír Šander, Dyrektor Zarządzający zarejestrowanego w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sygn. C 8620. Rozwiązanie Smartsupp.com wykorzystuje technologię plików cookies, w celu zapewnienia nam możliwości analizowania skuteczności ww. narzędzia oraz przeprowadzania innego rodzaju badań statystycznych na podstawie zgromadzonych w nich informacji. Identyfikatory cookies są przypisywane do każdego użytkownika tego narzędzia, ponieważ pozwalają nam one zoptymalizować proces komunikacji z użytkownikami naszego serwisu.

Więcej informacji na temat polityki prywatności oraz polityki cookies w Smartsupp znajdziesz tutaj: https://help.smartsupp.com/pl_PL/privacy-policy/, https://www.smartsupp.com/cookies.


Clarity Microsoft

Clarity Microsoft jest narzędziem, służącym do monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat zasady przetwarzania danych osobowych w ramach narzędzia znajduje się pod linkiem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Narzędzia marketingowe

Korzystamy z usług marketingowych, aby przedstawić Ci atrakcyjne oferty –nasze oraz podmiotów zewnętrznych. Powyższe będzie obejmować wyświetlanie przez nas reklam za pośrednictwem partnerów reklamowych lub przy wykorzystaniu sieci reklamowych, które używają Ciasteczek pochodzących od podmiotów zewnętrznych. Są one aktywowane, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową i są odczytywane wyłącznie przez właściwego partnera reklamowego.

Niemniej jednak pragniemy Cię poinformować, że nawet jeżeli dezaktywujesz te usługi dla celów marketingowych, reklamy będą Ci dalej pokazywane. Reklamy te mogłyby zostać dostosowane, na przykład, do zawartości witryny internetowej. Można by porównać ten typ treści, jaką są zależne reklamy internetowe – do reklamy

W ramach działalności marketingowej korzystamy z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie Internetowym pliki cookie:

Google Ads

Google Ads to narzędzie dostarczane przez Google Ireland Limited („Google”) - firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Irlandia. Google Ads to internetowa usługa reklamowa opracowana przez Google, w której reklamodawcy płacą użytkownikom za wyświetlanie krótkich kopii reklamowych, ofert produktów i treści wideo w sieci reklamowej Google. System Google Ads opiera się częściowo na plikach cookies, a częściowo na słowach kluczowych określonych przez reklamodawców. Google wykorzystuje te cechy do umieszczania kopii reklam na stronach, które według algorytmu Google mogą mieć znaczenie.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://policies.google.com/?hl=pl.

W celu dezaktywacji Google Ads kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://support.google.com/ads/
answer/7395996?hl=pl
.

Google Marketing Platform – D&V,Search Ads 360, Campaign Manager (DoubleClick)

Na naszej stronie korzystamy z narzędzia Display & Video 360 (dawniej DoubleClick Bid Manager) firmy Google Ireland Limited zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Irlandia, aby przedstawić odwiedzającym naszą witrynę reklamy dopasowane do ich zainteresowań. W tym celu przeglądarka użytkownika strony internetowej zapisuje tak zwane „pliki cookie” (pliki tekstowe), które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w sieci reklamowej Google. Odwiedzający stronę internetową mogą wyświetlać reklamy oparte na ich zachowaniu podczas surfowania. Ponadto usługa ta służy do oceny dostarczonych reklam oraz optymalizacji przyszłych działań reklamowych.

Badanie i ewaluacja przeprowadzane są wyłącznie na podstawie pseudonimów, także wniosek dotyczący Twojej tożsamości jest zasadniczo niemożliwy. Pliki cookie przechowywane przez Google Display Video 360 zostaną usunięte najpóźniej po 18 miesiącach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google i warunków korzystania, odwiedź stronę: https://support.google.com/displayvideo/
answer/2839090?hl=pl&ref_topic=3528231
.
Aby wyłączyć Menedżera kampanii Google kliknij następujący link: https://adssettings.google.com/authenticated.

Piksel Facebooka

Piksel Meta to usługa dostarczana przez Meta Ireland Limited, 4Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dzięki temu narzędziu możemy określić grupy docelowe reklam na portalu Facebook, na podstawie częstotliwości odwiedzin strony sklep.centrumxp.pl oraz innych aktywności użytkownika. Używamy tego narzędzia do pomiaru skuteczności działań marketingowych online. Pozwala nam to monitorować działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na portalu Facebook. Po wywołaniu witryny Piksel Meta jest zintegrowany bezpośrednio z Facebookiem i może przechowywać plik cookie na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na portalu Facebook lub jesteś już zalogowany na portalu Facebooku, Twoja strona zostanie zapisana w Twoim profilu. Zebrane dane użytkownika są dla nas anonimowe, a zatem nie pozwalają nam stwierdzić tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Meta, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat danego profilu użytkownika. Przetwarzanie danych przez Meta odbywa się zgodnie z polityką korzystania zdanych Meta. Jeśli nie jesteś członkiem portalu Facebook, przetwarzanie danych nie ma na ciebie wpływu.
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.facebook.com/business/ help/651294705016616.

Administrator i Meta uzgodnili, że Meta odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta po Wspólnym przetwarzaniu.

Uzgodnienia dotyczące współadministrowania Administrator i Meta są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Administrator i Meta działają jako niezależni administratorzy przy realizowaniu działań marketingowych zleconych przez Administratora.

Dane partnera/współadministratora:
Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ireland.

GetResponse

GetResponse, Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk dostarcza narzędzie umożliwiające automatyzację działan marketingowych oraz wysyłkę mailową.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci

Media społecznościowe

 • Widżet Facebook

Dostawca: Meta Ireland Limited, 4Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Polityka prywatności Facebook.


 • Widżet Instagram

Dostawca: Meta Ireland Limited, 4Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Polityka prywatności Instagram.


 • Widżet YouTube

Dostawca: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka prywatności YouTube.


 • Widżet LinkedIn

Dostawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Polityka prywatności YouTube.

Witryna/ dostawca Nazwa Ważność Typ
centrumxp.pl _ga_LFSCG5Y8G8 120 dni analityczny
centrumxp.pl _ga_XPJ5W7B8PE 120 dni analityczny
centrumxp.pl _ga 120 dni analityczny
centrumxp.pl _ga_3Y0EWVZHFX 120 dni analityczny
centrumxp.pl _ga_Q8VG3RB6EJ 120 dni analityczny
centrumxp.pl gaVisitorUuid 120 dni analityczny
ceneo.pl tt_deduplication_cookie 75 dni analityczny
ceneo.pl deduplication_cookie 75 dni analityczny
ceneo.pl tt_deduplication_cookie 75 dni analityczny
ceneo.pl deduplication_cookie 75 dni analityczny
ceneo.pl tt_deduplication_cookie 75 dni analityczny
google.com __Secure-3PSIDCC 399 dni analityczny
google.com 1P_JAR 399 dni analityczny
google.com __Secure-3PSIDTS 399 dni analityczny
google.com __Secure-1PSIDTS 399 dni analityczny
google.com NID 399 dni analityczny
google.com AEC 399 dni analityczny
google.com __Secure-ENID 399 dni analityczny
google.com __Secure-3PSID 399 dni analityczny
google.com __Secure-1PSID 399 dni analityczny
google.com SID 399 dni analityczny
google.com __Secure-1PSIDCC 399 dni analityczny
google.com SIDCC 399 dni analityczny
google.com __Secure-3PAPISID 399 dni analityczny
google.com SSID 399 dni analityczny
google.com CONSENT 399 dni analityczny
google.com APISID 399 dni analityczny
google.com SAPISID 399 dni analityczny
google.com __Secure-1PAPISID 399 dni analityczny
google.com HSID 399 dni analityczny
doubleclick.net IDE 230 dni marketingowy
google.com ADS_VISITOR_ID 54 dni marketingowy
google.com SEARCH_SAMESITE 399 dni marketingowy
google.com S Session marketingowy
Meta _fbp 90 dni marketingowy
centrumxp.pl ln_or 120 dni statyczny
centrumxp.pl tt_deduplication_cookie 120 dni statyczny
centrumxp.pl ai_user 120 dni statyczny
centrumxp.pl x-ms-routing-name 120 dni statyczny
centrumxp.pl TiPMix 120 dni statyczny
centrumxp.pl _fbp 120 dni statyczny
centrumxp.pl _gid 120 dni statyczny
centrumxp.pl tt_deduplication_cookie 120 dni statyczny
centrumxp.pl _ym_uid 120 dni statyczny
centrumxp.pl _ym_d 120 dni statyczny
centrumxp.pl _gcl_au 120 dni statyczny
payu.com _pk_id.1.755c 330 dni statyczny
payu.com _pk_ref.1.755c 120 dni statyczny