Windows Vista Reliability and Performance Monitor

Windows Vista Reliability and Performance Monitor

Autor: Krzysztof Urbas

Opublikowano: 10/22/2008, 12:00 AM

Liczba odsłon: 17497

Każdy administrator systemu potrzebuje narzędzi do monitorowania wydajności sprzętu i aplikacji na nim zainstalowanych. Dlatego w Microsoft Windows Vista nie mogło ich zabraknąć. Funkcje te spełnia Monitor Stabilności i Wydajności Windows (Windows Reliability and Performance Monitor). Jest on elementem Konsoli Zarządzania Microsoft (Microsoft Management Console), który dostarcza nam narzędzi do analizy systemu. Z jednego miejsca, w czasie rzeczywistym, możemy obserwować wydajność aplikacji i sprzętu. Możemy zbierane dane zapisywać w dzienniku, zdefiniować progi, po których przekroczeniu system zgłosi alarm, zdefiniować automatyczne reakcje na zaistniałe problemy, generować raporty, a także przeglądać historie wydajności na wiele sposobów.

Jak to działa?

Monitora Stabilności i Wydajności Windows możemy używać między innymi po to, aby przetestować, jak programy, które uruchamiamy, wpływają na wydajność komputera. Narzędzie to pobiera dane i wyświetla je w czasie rzeczywistym, albo zbiera w dziennikach na potrzeby późniejszej analizy. Używa ono liczników wydajności, danych śledzenia zdarzeń, oraz informacji konfiguracyjnych, które mogą być połączone w Zestawy Zbierania Danych (Data Collector Sets).

Liczniki wydajności (performance counters) są miarą stanu albo aktywności systemu. Mogą być zawarte w systemie operacyjnym albo być częścią osobnych aplikacji. Monitor Stabilności i Wydajności Windows pobiera ich aktualną wartość w określonych odstępach czasu. Te odstępy możemy sami definiować.

Dane śledzenia zdarzeń (event trace data) zawierają informacje o akcjach albo wydarzeniach, które zaistniały podczas pracy systemu operacyjnego albo innej aplikacji. Są one pobierane od specjalnych elementów (trace providers) wbudowanych w programy uruchamiane na komputerze. Dane zebrane od wielu aplikacji mogą być połączone w sesje śledzenia (trace session). Na przykład Windows Kernel Trace używany przez Podgląd Zasobów (Resource View) pokazuje aktualną wydajność procesora, pamięci, dysków i aktywność sieci.

Informacje konfiguracyjne (configuration information) są zbierane z wartości klucza w rejestrze Windows. Monitor Stabilności i Wydajności Windows może zapisywać je jako część pliku dziennika, w określonym czasie lub odstępach czasu.

Monitor Stabilności i Wydajności Windows składa się z trzech narzędzi. Są to: Podgląd Zasobów (Resource View), Monitor Wydajności (Performance Monitor) oraz Monitor Stabilności (Reliability Monitor). Zbieranie danych i zapisywanie ich do dzienników odbywa się za pomocą Zestawów Zbierania Danych (Data Collector Sets). Aby uzyskać dostęp do wszystkich ich możliwości musimy posiadać prawa administratora. Omówmy teraz wszystkie te narzędzia.

Podgląd zasobów

Aby użyć Podglądu Zasobów klikamy Start, następnie prawym klawiszem myszy Komputer i wybieramy opcję Zarządzaj (Manage). Następnie rozwijamy Narzędzia Systemowe i klikamy Stabilność i Wydajność (Reliability and Performance). Monitor Stabilności i Wydajności Windows rozpocznie swoje działanie od wyświetlenia okna Podgląd Zasobów.

Okno Podgląd Zasobów (Resource View) składa się z dwóch części. Na górze widzimy cztery przesuwające się wykresy. Jest to graficzny podgląd pracy procesora, dysków, sieci oraz użycia pamięci. Działa on w czasie rzeczywistym, jeżeli na pasku narzędzi znajdującym się powyżej jest wciśnięty zielony przycisk Start. Poniżej znajdują się cztery rozwijalne sekcje. Klikając na wybraną z nich, albo na odpowiedni wykres, rozwiniemy okno uzyskując więcej informacji. Dzięki temu możemy zidentyfikować jak wygląda zużycie każdego z zasobów przez poszczególne procesy.

Pierwsza z sekcji rozwijalnych dotyczy procesora. Na zielono zaznaczone jest jego aktualne użycie w procentach, na niebiesko - maksymalna częstotliwość. Druga natomiast pokazuje użycie dysków. Na zielono wyświetlona jest ilość danych zapisywanych i odczytywanych z dysku w bajtach na sekundę, na niebiesko najdłuższy czas aktywności w procentach. W sekcji dotyczącej sieci na zielono jest zaznaczona informacja o aktualnym całkowitym ruchu w Kb/s, a na niebiesko wartość całkowitego jej wykorzystania w procentach. Ostatnia część odnosi się do pamięci. Zielony kolor pokazuje aktualną liczbę Ciężkich Błędów na sekundę (Hard Faults per second), niebieski kolor mówi o ilości w procentach obecnie używanej fizycznej pamięci.

Monitor wydajności

Monitor Wydajności to proste w obsłudze narzędzie do wizualizacji zbieranych danych. Oferuje ono wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym oraz z plików dziennika. Pozwala zaprezentować dane o wydajności w formie wykresu, histogramu albo raportu.

Monitor Wydajności wyświetla wartości wbudowanych w system Windows znaczników wydajności. Pokazuje ich aktualny stan, albo odtwarza ich historię na podstawie zgromadzonych danych. Możemy dodać znacznik do Monitora Wydajności przez kliknięcie i przeciągnięcie, następnie stworzyć własne sposoby prezentacji danych, a potem całość wyeksportować jako własny Zestaw Zbierania Danych. Mamy także możliwość oglądania wielu wykresów wydajności naraz.

Aby dostosować sposób wyświetlania danych przez Monitor Wydajności klikamy prawym klawiszem myszki w dowolnym miejscu w obszarze tego modułu i wybieramy Właściwości. Tu dokonujemy odpowiednich zmian i akceptujemy klikając OK.

Możemy zapisać aktualnie prezentowane informacje jako stronę internetową, albo jako obrazek. Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy w obrębie okna Monitora i w pierwszym przypadku wybieramy opcję Zapisz ustawienia jako, a w drugim Zapisz obraz jako.

Korzystanie z Monitora Wydajności

Głównym zadaniem Monitora Wydajności jest wyświetlanie graficznej reprezentacji danych zgromadzonych przez Zestawy Zbierania Danych. Aby przedstawić plik dziennika klikamy przycisk Dodaj Dane z Dziennika (Add Log Data button) znajdujący się na pasku narzędziowym. Otworzy się strona Właściwości na karcie Źródło. Wskazujemy tam Pliki dziennika i klikamy Dodaj. Teraz wybieramy plik, z którego dane chcemy obejrzeć i zaznaczamy Otwórz. Możemy otworzyć kilka dzienników naraz, aby dodać kolejny klikamy Dodaj ponownie. Wybierając Przedział Czasu (Time Range) dowiemy się jakiego czasu dotyczy dany plik. Możemy przesuwać znaczniki początku i końca aby zobaczyć tylko określoną część zgromadzonych danych. Jeżeli skończyliśmy, klikamy przycisk OK. Teraz naciskamy w obrębie Monitora Wydajności prawym klawiszem i wybieramy Dodaj znaczniki. Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy, które znaczniki chcemy oglądać na wykresie.

Aby uzyskać dostęp do Źródła Dziennika Danych (Log Data Source) postępujemy podobnie, tylko na karcie Źródło wybieramy Baza Danych (Database). Teraz wskazujemy System Data Source Name (DSN) i Zestaw Dziennika (Log set) z listy rozwijanej. Dalsze kroki są takie same jak powyżej.

Monitor Wydajności daje też możliwość porównania różnych plików dziennika ze sobą poprzez nałożenie. Do tego wystarczą uprawnienia standardowego użytkownika. Aby tego dokonać musimy uruchomić każdy z nich w osobnym oknie tego narzędzia w trybie autonomicznym (stand-alone mode). Klikamy Start, następnie Wszystkie programy, Akcesoria i wybieramy Uruchom. Tutaj wpisujemy perfmon /sys i zatwierdzamy OK. Powtarzamy tę procedurę dla kolejnych okien. W każdym z nich wybieramy dane do porównania, czyli otwieramy plik dziennika, albo źródło danych i dodajemy znaczniki do okna Monitora Wydajności. Teraz w jednym z nich, w menu Porównaj, wskazujemy Ustaw Przezroczystość (Set Transparency) i wybieramy wartość 70% albo 40%. W drugim z menu Porównaj wybieramy Zatrzaśnij aby porównać (Snap to Compare). Aktywne okno automatycznie dopasuje swoje rozmiary do drugiego. Porównywanie najlepiej wychodzi dla różnych dzienników należących do tego samego Zestawu Zbierania Danych, ponieważ proporcje wykresu zostaną dostosowane do zakresu danych.

Do sesji Monitora Wydajności oraz do Zestawu Zbierania Danych mogą zostać dodane znaczniki wydajności. Są one zawarte w systemie operacyjnym albo jako części innych aplikacji. Dostęp do ich pełnej listy mamy w oknie dialogowym Dodaj znacznik (Add Counters), które otworzymy klikając przycisk Dodaj (+).

Monitor Stabilności

Monitor Stabilności daje możliwość podglądu stabilności systemu oraz analizę szczegółowych informacji o indywidualnych wydarzeniach, które mogą na nią wpłynąć. Należą do nich na przykład instalacje programów, aktualizacje systemu operacyjnego, albo nieprawidłowe działanie sprzętu. Monitor ten zaczyna zbierać dane w momencie instalacji Windows Vista.

Monitor Stabilności wylicza Wskaźnik Stabilności Systemu (System Stability Index), który ma odzwierciedlać w jakim stopniu nieoczekiwane wydarzenia zmniejszają stabilność systemu. Wskaźnik ten jest liczbą od 1 (oznaczającą najmniej stabilny) do 10 (najbardziej stabilny). Wykres jego wartości w czasie szybko pokazuje kiedy pojawiły się problemy. Towarzyszący mu Raport Stabilności Systemu (System Stability Report) dostarcza szczegółów potrzebnych do ich rozwiązania. Możemy łatwo znaleźć przyczynę spadku wydajności naszego komputera poprzez przejrzenie zmian w systemie (są to na przykład instalacja, modyfikacja, lub deinstalacja aplikacji, albo sterowników, czy też aktualizacja systemu operacyjnego). Porównujemy je z występowaniem błędów i już wiemy, która czynność spowodowała problem.

Jak wykorzystać Monitor Stabilności do rozwiązywania problemów

Wiemy, że Monitor Stabilności pokazuje historię stabilności systemu i daje dostęp do szczegółowych danych o działaniach podjętych na komputerze w każdym dniu. Zobaczmy teraz jak rozumieć zebrane informacje i jak wykorzystać je do polepszenia wydajności i stabilność naszego systemu.

Wykres Stabilności Systemu

Monitor Stabilności odnosi się do danych z ostatniego roku działania komputera. Pole Wykresu Stabilności Systemu (System Stability Chart) składa się z dwóch części. U góry jest właściwy wykres wartości Wskaźnika Stabilności Systemu w każdym dniu pracy komputera. W dolnej części znajduje się pięć rzędów Zdarzeń Stabilności (Reliability Events). Zostaną one omówione poniżej. Biorą one udział w pomiarach stabilności oraz wskazują informacje o instalacji albo deinstalacji oprogramowania. Jeżeli wystąpi choć jedno zdarzenie, w odpowiednim rzędzie, w danym dniu, pojawi się właściwa mu ikona. Jeżeli został zainstalowany lub odinstalowany program, wyświetli się ikona informująca (Information icon) nas o sukcesie, chyba że doszło do jakiś nieprawidłowości. Wtedy będzie to ikona ostrzegawcza (Warning icon). Dla różnych innych rodzajów zdarzeń istnieje ikona błędu (Error icon) która wskazuje, że coś działa nie tak jak powinno.

Raport Stabilności Systemu

Pomaga on zidentyfikować zmiany w systemie które doprowadziły do obniżenia Wskaźnika Stabilności poprzez Zdarzenia Stabilności. Aby zobaczyć szczegóły zdarzenia klikamy znaczek plusa w pasku tytułowym każdego z nich. Jeżeli zaznaczymy na Wykresie Stabilności kolumnę odpowiadającą danemu dniu pracy komputera, Raport wyświetli informacje o zdarzeniach, które miały miejsce w tym czasie. Konkretną datę możemy także wybrać z rozwijalnego menu w prawym górnym rogu okna.

Zdarzenia Stabilności zapisywane w Raporcie to:

  • Instalacje i deinstalacje oprogramowania (Software (Un)Installs) - wliczają się w to także aktualizacje systemu Windows, sterowników i aplikacji.
  • Błędy aplikacji (Application Failures) - wliczają się w to zakończenia aplikacji, które nie odpowiadały na działania użytkownika oraz tych, które przestały działać.
  • Błędy sprzętu (Hardware Failures) - zaliczamy tu błędy dysków i pamięci.
  • Błędy Windows (Windows Failures) - raportowane są błędu podczas inicjowania oraz działania systemu.
  • Błędy różne (Miscellaneous Failures) - błędy, które wpływają na stabilność, ale nie podlegają pod powyższe kategorie, na przykład nieoczekiwane zamknięcie systemu.

Rozwiązujemy problemy

Jeżeli Monitor Stabilności zgłasza częste błędy dla Zdarzeń (Reliability Failure Events), użyjmy danych które zbiera, aby zdecydować jakie kroki podjąć.

Jeżeli zdarzają się ciągłe błędy aplikacji, albo sytemu Windows, to całkiem możliwe że potrzebujemy uaktualnienia. Użyjmy panelu kontrolnego Aktualizacja Windows (Windows Update) albo Rozwiązywanie i Raportowanie Problemów (Problem Reports and Solutions) aby go wyszukać. Może rozwiąże ono nasz problem. Jeżeli kłopotliwa aplikacja nie jest produktem firmy Microsoft, spróbujmy poszukać strony internetowej producenta tego oprogramowania. Na niej powinniśmy znaleźć nowszą wersję.

Jeżeli mamy do czynienia z błędami sprzętowymi, to może oznaczać to, że mamy poważne problemy techniczne. Powinniśmy skontaktować się z producentem wadliwego urządzenia w celu uzyskania dalszych informacji o rozwiązaniu tego problemu.

Na koniec zauważmy, że wykres Monitora Stabilności pozwala dokładnie zobaczyć, w którym dniu doszło do wyraźnego spadku stabilności. Możemy czasem stwierdzić, że spowodowane to jest kilkoma wydarzeniami naraz. Całkiem prawdopodobne, że jedno z nich jest przyczyną drugiego. Na przykład jeżeli problemy z aplikacją zaczęły się w tym samym czasie, co z pamięcią (w sekcji Błędy sprzętu), powinniśmy najpierw wymienić tę drugą.

Jak więc widzimy, jasne i czytelne przedstawienie wszystkich informacji na jednym wykresie pozwala podejmować świadome decyzje dotyczące rozwiązywania problemów naszego systemu operacyjnego.

Zestawy Zbierania Danych

Zestawy Zbierania Danych są podstawowymi elementami do monitorowania wydajności i raportowania w Monitorze Stabilności i Wydajności Windows. Łączą one wiele punktów rejestrowania danych jedną całość. Dzięki temu takie operacje jak na przykład zmiana czasu zbierania informacji wykonujemy na całej grupie naraz. Każdą z nich możemy wykorzystać w różnych scenariuszach badania wydajności. Utworzony Zestaw Zbierania Danych może zbierać dane samodzielnie, możemy go połączyć z innym, albo dodać do dziennika. Zarejestrowane informacje oglądamy w Monitorze Wydajności. Zestaw możemy skonfigurować, aby generowały alarm, jeżeli ustawiony próg zostanie osiągnięty. Możemy je także używać przez inne aplikacje, niekoniecznie wyprodukowane przez Microsoft. Dane są pobierane w określonych przez nas odstępach czasu i pochodzą z liczników wydajności, danych śledzenia zdarzeń, oraz informacji konfiguracyjnych (czyli z wartości klucza w rejestrze).

Nowy zestaw możemy stworzyć przy pomocy szablonu, z istniejącego już zbioru znaczników w oknie Monitora Wydajności, albo samemu wybrać źródła danych i ustawić każdemu z nich indywidualne opcje.

Tworzenie Zestawu z okna Monitora Wydajności

Aby utworzyć Zestaw z okna Monitora Wydajności musimy je otworzyć i dodać do niego znaczniki, które nas interesują. Otrzymujemy w ten sposób własny widok, który chcemy teraz zapisać jako Zestaw Zbierania Danych. Klikamy więc prawym klawiszem myszy w obszarze Monitora Wydajności, wskazujemy Nowy i wybieramy Zestaw Zbierania Danych. Otworzy się Kreator Tworzenia Nowego Zestawu Zbierania Danych. Będą się w nim znajdowały wszystkie wcześniej dodane znaczniki. Wpisujemy nazwę i klikamy Dalej. Katalog źródłowy będzie zawierał dane zgromadzone przez zestaw. Jeżeli chcemy, aby były one gromadzone w innej lokalizacji niż domyślna, wskazujemy ją klikając Przeglądaj. Jeżeli wybierzemy Dalej, w kolejnym oknie będziemy ustawiać konkretnego użytkownika który będzie mógł używać tego zestawu, my jednak teraz klikamy Zakończ. Aby zobaczyć właściwości, albo dokonać dodatkowych zmian wybieramy Otwórz właściwości dla tego zestawu zbierania danych (Open properties for this data collector set). Jeżeli chcemy go włączyć, aby już zaczął pobierać dane i zapisywać je do wskazanego wcześniej katalogu, wybieramy Włącz ten zestaw zbierania danych teraz (Start this data collector set now). Aby zachować go bez uruchamiania wybieramy Zapisz i zamknij (Save and close).

Tworzenie Zestawu za pomocą szablonu

Najprostszą drogą do stworzenia nowego zestawu jest skorzystanie z gotowych szablonów. Windows Vista zawiera kilka z nich, jednak możemy je także importować z przenośnych dysków, lub innych komputerów w sieci. Możemy też własne zapisać jako szablony. Są one przechowywane jako plik XML. Aby go importować uruchamiamy Kreator Tworzenia Nowego Zestawu Zbierania Danych i klikamy Przeglądaj w oknie Szablony Zbierania Danych (Template Data Collector). Teraz wskazujemy plik XML, który chcemy użyć, i zatwierdzamy OK. Aby wyeksportować jako szablon zestaw, który stworzyliśmy, otwieramy Monitor Stabilności i Wydajności Windows, rozwijamy Szablony Zbierania Danych, prawym przyciskiem myszy klikamy na elemencie, który chcemy wyeksportować i wybieramy Zapisz Szablon (Save Template). Wybieramy odpowiedni katalog, w którym będziemy przechowywali plik XML i zatwierdzamy OK.

Aby stworzyć zestaw z szablonu, rozwijamy Szablony Zbierania Danych, w lewym panelu okna głównego Monitora Stabilności i Wydajności Windows. Teraz prawym klawiszem myszy klikamy Zdefiniowane przez Użytkownika (User Defined), wskazujemy Nowy i wybieramy Zestaw Zbierania Danych. Otworzy się kreator. Wpisujemy nazwę nowo tworzonego zestawu, wybieramy opcję Stwórz z szablonu (Create from a template) i klikamy Dalej. Tu wskazujemy szablon. Jeżeli któryś podświetlimy, to po prawej stronie pojawi się jego opis. Jeżeli klikniemy Dalej będziemy mogli zdefiniować więcej opcji. Zostały one opisane powyżej, więc klikamy teraz Zakończ.

Pamiętajmy, że czy tworzymy nowy zestaw do jednorazowego użycia, czy do zapisywania aktywności przez dłuższy czas działania systemu, interfejs tworzenia, planowania i modyfikacji jest taki sam. Jeżeli okaże się on użyteczny, w przyszłości możliwe, że wystarczy tylko trochę zmienić jego konfigurację, zamiast tworzyć nowy. Stanie się on dla nas szablonem dla przyszłych potrzeb.

Tworzenie Zestawu ręcznie

Postępujemy identycznie jak powyżej, tylko po wpisaniu nazwy tworzonego zestawu zaznaczamy opcję Stwórz ręcznie (Create manually). Klikamy Dalej. Zaznaczamy Stwórz dziennik danych (Create data logs). Teraz musimy wybrać jakiego rodzaju dane chcemy zbierać. Mamy do dyspozycji znaczniki wydajności, które dostarczają danych metrycznych o wydajności systemu, dane śledzenia zdarzeń, które mówią o wydarzeniach w systemie i o jego aktywności, albo informacje o konfiguracji systemu, które pozwalają zapisywać stan i zmiany w kluczach rejestrów. Zależnie od wskazanych opcji wyświetlą się w kreatorze odpowiednie moduły. W pierwszym po kliknięciu Dodaj otworzy się okno dialogowe Dodawanie Znaczników. Kiedy skończymy dodawanie klikamy Dalej. Podobnie postępujemy w kolejnym, tym razem wybierając źródła danych dla śledzenia zdarzeń. Możemy wybrać kilka z nich naraz, trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl]. Klikamy Dalej. Tutaj wprowadzamy klucze rejestru, które chcemy tropić. Kolejne kroki są takie same, jak opisane powyżej, możemy więc kliknąć teraz Zakończ. Zestaw o ustawionej przez nas konfiguracji zostanie zapisany.

Alarmy

Po stworzeniu Zestawu Zbierania Danych musimy skonfigurować alarmy i akcje jakie podejmie system w przypadku ich wystąpienia. Ten pierwszy zostanie aktywowany, jeżeli wartość danego znacznika wydajności przekroczy, lub opadnie poniżej limitów, które sami ustawimy.

Aby ustawić zestaw, żeby monitorował poziom wskaźników, musimy uruchomić Kreator Tworzenia Nowego Zestawu Zbierania Danych postępując jak powyżej opisaliśmy. Wpisujemy nazwę, następnie zaznaczamy Stwórz ręcznie. W kolejnym oknie dodajemy odpowiednie znaczniki. Teraz przystępujemy do części właściwej. Zaznaczamy element, dla którego chcemy określić poziom wywołania alarmu. Z menu rozwijalnego Alarm gdy (Alert when) wybieramy czy ma on być aktywowany po przekroczeniu, czy po opadnięciu poniżej limitu. W polu Limit wprowadzamy próg, czyli odpowiednią wartość. To wszystko.

Aby określić działanie, które zostanie podjęte w przypadku wystąpienia alarmu, rozwijamy Szablony Zbierania Danych, w lewym panelu okna głównego Monitora Stabilności i Wydajności Windows. Teraz rozwijamy Zdefiniowane przez Użytkownika (User Defined) i klikamy nazwę zestawu, który wcześniej utworzyliśmy i zdefiniowaliśmy w nim alarmy dla znaczników. Prawym przyciskiem myszy klikamy nazwę elementu, który jest typu Alarm i wybieramy Właściwości. W module Właściwości Znacznika Danych wskazujemy kartę Alarmy. Powinny pojawić się znaczniki i już skonfigurowane alarmy. Klikamy zakładkę Akcje Alarmów (Alert Action) i wybieramy czy chcemy aby to wydarzenie było zapisywane do dziennika wydarzeń aplikacji, albo czy powinno otworzyć się okno Zestawu Znaczników Danych. W zakładce Zadania Alarmów (Alert Task) możemy wybrać zadanie Interfejsu Zarządzania Windows (Windows Management Interface) i parametry, z którymi ma być uruchomione, gdy wystąpi alarm.

Planowanie

Monitor Stabilności i Wydajności Windows używa narzędzia do planowania zbierania danych. Możemy je skonfigurować podczas tworzenia nowego Zestawu Zbierania Danych. Robimy to na końcu tego procesu wybierając Otwórz właściwości dla tego zestawu zbierania danych (Open properties for this data collector set). Gdy już mamy gotowy zestaw wystarczy kliknięcie prawym klawiszem na jego nazwie i wybranie Właściwości.

W oknie Właściwości wskazujemy zakładkę Planowanie (Harmonogram) (Schedule). Aby ustawić dokładną datę i godzinę rozpoczęcia zbierania danych klikamy Dodaj. Możemy wprowadzić też Datę wygaśnięcia (Expiration date). Wybieramy wtedy dzień z kalendarza. Jednak nie oznacza to, że dane przestaną być zbierane. Powstrzyma to tylko przed kolejnym rozpoczęciem procesu. Aby go zatrzymać musimy użyć zakładki Warunki Zatrzymania (Stop Condition). Wybieramy tu czas trwania pomiarów i ustalamy limity, po których osiągnięciu zestaw uruchomi się ponownie i zacznie zbierać dane do nowego pliku dziennika.

Raporty

Są one tworzone na podstawie danych zebranych przez Zestawy Zbierania Danych. Przez ustalenie odstępu czasu ich generowania administratorzy systemu mogą ocenić, jak zmiany w systemie wpływają na wydajność, albo zgłosić możliwości jego poprawy. Raporty mogą być przechowywane nawet po usunięciu danych z dziennika. Daje to dostęp do statystyk wydajności bez potrzeby trzymania wartości pojedynczych znaczników.

Szablony Zestawów Zbierania Danych mogą także zawierać szablony raportów. Pomaga to interpretować zebrane informacje. Aby zobaczyć raport, w oknie Monitora Stabilności i Wydajności Windows rozwijamy Raporty i klikamy Zdefiniowane przez Użytkownika albo System. W panelu nawigacyjnym wskazujemy wybrany zestaw. Na końcu wybieramy odpowiedni raport z listy dostępnych. Otworzy się on w konsoli. Aby go wyświetlić możemy także wybrać nazwę zestawu i z panelu nawigacyjnego wybrać Pokaż Ostatni Raport (View Latest Report).

Większe pliki dzienników powodują dłuższy czas generowania raportów, więc jeżeli chcemy je dość często oglądać, powinniśmy zadbać o zmniejszenie limitów, alby dziennik był automatycznie dzielony na mniejsze.

Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!
Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!

Wydarzenia