Wyszukiwanie plików

Wyszukiwanie plików

 Daniel Karcz
Daniel Karcz
00:00
23.09.2007
21 komentarz
48836 wyświetleń

Wyszukiwanie danych jest procesem, z którym spotykamy się już od pierwszego kontaktu z komputerem. Posiadając duże ilości danych na dyskach twardych, odnalezienie potrzebnego w danej chwili pliku może stać się problemem nawet dla osób skrupulatnie segregujących informacje. By ułatwić tę czynność twórcy systemu Windows XP stworzyli narzędzie wyszukujące pliki w obrębie wskazanym przez użytkownika.

Uruchomienie narzędzia służącego do wyszukiwania danych możliwe jest poprzez kliknięcie Start, a następnie Wyszukaj, lub też poprzez wciśnięcie klawisza F3 na klawiaturze podczas korzystania z Eksploratora Windows. Podczas pierwszego uruchomienia będzie nam towarzyszył pies Azorek, czyli tzw. animowana postać ekranowa.

Wedle gustu animowana postać może towarzyszyć nam w każdym procesie wyszukiwania, możemy ją także dezaktywować, lub zmienić na inną - w tym celu klikamy Zmień preferencje, a następnie wybieramy opcję Bez animowanej postaci ekranowej by sympatyczny piesek zniknął z okna wyszukiwarki, lub Z inną postacią by wybrać inną z pozostałych trzech dostępnych. To czy będziemy korzystać z pomocy animowanej postaci, tak naprawdę nie ma wpływu na skuteczność, czy też dostępność opcji wyszukiwania. Kreator oferuje standardowe opcje oraz zaawansowane, które są przydatne dla bardziej oswojonych z wyszukiwarką użytkowników.

Rozpoczynając pracę z wyżej wspomnianym narzędziem, pierwszym krokiem będzie określenie typu wyszukiwanych danych, pomocnik oferuje:

 • multimedia cyfrowe - obrazy, muzyka lub wideo;
 • dokumenty - edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne itd.;
 • pliki i foldery - foldery oraz pliki o wszelakich rozszerzeniach;

Każda z tych opcji zawiera domyślne ustawienia (niektóre z nich można zmienić) pracy kreatora wyszukiwania w poszukiwaniu wskazanego typu danych.

Wyszukiwanie plików multimedialnych

Aby wyszukać pliki multimedialne, po uruchomieniu pomocnika wyszukiwania, wybieramy opcję Obrazy, muzyka lub wideo. W oknie, które się pojawi, możemy dokładnie sprecyzować jakiego typu pliki multimedialne nas interesują - zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Jeśli nie zaznaczysz żadnego pola wyboru będzie to równoważne zaznaczeniu wszystkich pól - czyli system wyszuka wszystkie pliki multimedialne. W polu tekstowym Cała nazwa pliku lub jej część, wpisujemy fragment, lub całą nazwę wyszukiwanego pliku. W przypadku wyszukiwania grafiki możemy tutaj także wpisać rozmiar pliku graficznego w pikselach np. 1024 x 768, co sprawi, iż wyszukane zostaną tylko pliki graficzne o szerokości 1024 i wysokości 768 pikseli (nie wolno zapomnieć o spacjach pomiędzy 'x' a deklarowanymi liczbami). Dla plików muzycznych kreator w pierwszej kolejności przeszuka foldery muzyczne, a dopiero potem każdą inną lokalizacje na dysku twardym.

Pozostałe domyślne ustawienia wyszukiwania multimediów:

 • sprawdzane zostają wszystkie dokumenty i foldery systemowe na wszystkich dyskach lokalnych po uprzednim przejrzeniu folderów określonego typu multimediów;
 • nie sprawdzane zostają ukryte pliki i foldery;
 • przeszukiwane są metadane i nazwy plików;

Ostatnie z wymienionych ustawień sprawdzania okazuje się bardzo przydatna w momencie wyszukiwania plików muzycznych, możliwe jest odnalezienie plików określonego wykonawcy, nawet gdy w nazwie pliku nie występuje jego nazwa.

Wyszukiwanie dokumentów

W momencie gdy zdecydujemy się na wyszukiwanie dokumentów, zaraz po uruchomieniu pomocnika wybieramy opcję Dokumenty (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne itd). W pierwszym etapie asystent ograniczy przeszukiwanie do dokumentów modyfikowanych w określonym czasie, chcąc jednak odnaleźć interesujące nas dane nie zważając na datę ostatniej modyfikacji zostawiamy zaznaczoną opcję Nie pamiętam.

Charakterystyczne ustawienia domyślne dla poszukiwania dokumentów:

 • sprawdzany jest folder Moje dokumenty wraz z wszystkimi podfolderami, a następnie pozostałe dane znajdujące się na wszystkich dyskach lokalnych;
 • przy sprawdzaniu pomijane są foldery systemowe oraz ukryte pliki;
 • wyszukiwane są pliki, które zostały utworzone przez użytkowników końcowych korzystających z zarejestrowanych aplikacji;

Ostatnie z wymienionych ustawień domyślnych wskazuje różnicę między wyszukiwaniem dokumentów, a wszystkich plików. Wybierając ten pierwszy, nie są sprawdzane różnego typu pliki i foldery, np. pliki wykonywalne, pliki konfiguracyjne itp., lecz tylko wspomniane dokumenty.

Wyszukiwanie plików oraz folderów

Chcąc sprawdzić dyski lokalne w poszukiwaniu określonych plików i folderów, zaraz po uruchomieniu kreatora wybieramy opcję Pliki i foldery. W kolejnym etapie podajemy tak jak w poprzednich przypadkach całą nazwę, lub część nazwy szukanego pliku, frazę jaka występuje w źródle wyszukiwanego elementu (jeśli ją oczywiście znamy) oraz lokalizację, w której system będzie szukał danego zbioru. Na tym poziomie asystent pozwala użyć także bardziej zaawansowanych opcji takich jak np. wyszukiwanie wg daty modyfikacji (Kiedy zmodyfikowano?) - gdzie podobnie jak w przypadku dokumentów, możemy wybrać przybliżony czas modyfikacji za pomocą odpowiednich pól, bądź też wybrać opcję Określ daty, która pozwala nam dokładniej sprecyzować datę modyfikacji poszukiwanego pliku. Kreator umożliwia także określenie Jaki jest rozmiar? wyszukiwanego zbioru. Wybieramy odpowiednią pozycję z listy, lub precyzujemy wybierając opcję Określ rozmiar, gdzie wpisujemy rozmiar poszukiwanego pliku oraz określamy, czy ma być Co najmniej, lub Co najwyżej taki jak podany.

Po zakończeniu wyszukiwania, nie zależnie od wybranego typu, zobaczymy okno, gdzie wybierając odpowiednie opcje mamy możliwość zmiany parametrów szukanych plików oraz zamknięcia kreatora poprzez wybieranie pierwszej z oferowanych opcji, jeśli jesteśmy zadowoleni z rezultatów. Możemy także zapisać ustawienia wyszukiwania (np. gdybyśmy chcieli kiedyś kontynuować to sprawdzanie), używając opcji Plik, Zapisz wyszukiwanie. Po zapisaniu wyszukiwania możliwe jest wczytywanie zachowanych ustawień poprzez dwukrotnie kliknięcie ikony pliku z zapisanymi ustawieniami w oknie Eksploratora Windows.

Usługa indeksowania

Dzięki usłudze indeksowania zwiększa się wydajność oraz funkcjonalność kreatora wyszukiwania. Z przeprowadzanych testów wynika, że wyniki otrzymamy stukrotnie prędzej. Ponadto język kwerend usługi indeksowania pozwala na zlokalizowanie pliku w oparciu o takie kryteria , jak liczba słów, ostatni użytkownik, czy ostatni wydruk. Pozwala on na użycie operatorów logicznych, które umożliwiają określenie więcej niż jednego kryterium wyszukiwania. Usługa indeksowa sprawia również, że po wpisaniu słowa bieganie, znajdziemy również biegnąć, biegnąc itp.(tzw. formy fleksyjne).

Aby uruchomić usługę indeksowania klikamy Start, Wyszukaj, potem łącze Zmień preferencje, a następnie Z usługą indeksowania oraz wybieramy opcję Tak, włącz usługę indeksowania. Nadrzędnym kryterium, które daje prawo do aktywowania tej usługi jest dostęp do konta Administratora.

Po włączeniu usługi indeksowania do kwerend, tworzy ona tzw. wykaz. Proces ten może trwać dosyć długo, dlatego zalecane jest uruchomienie i pozostawienie przez jakiś czas.

Tworzenie kwerend

Jeśli chcemy użyć kwerend wyszukiwania, wprowadzamy odpowiedni znacznik w polu oznaczonym jako Wyraz lub fraza w pliku (jeśli wybraliśmy opcję wyszukiwania plików multimedialnych, lub dokumentów wybieramy opcję Użyj zaawansowanych opcji wyszukiwania). W momencie rozpoczęcia pracy kreator wyszukiwania powinien wyświetlić informację Wyszukiwanie według indeksy, w przeciwnym wypadku możemy być pewni, iż tworzenie wykazu nie zostało jeszcze ukończone i narzędzie przeszuka pojedyncze pliki. Może zdarzyć się i tak, że był on już stworzony, a w chwili wyszukiwania jest niedostępny - wtedy najprawdopodobniej w danej chwili jest aktualizowany i niebawem będzie gotowy do użycia.

Kwerendy służące do wyszukiwania ciągu znaków tzn. słów, zdań - mogą opierać się o sprawdzanie zarówno fraz jak i słów. Zajmijmy się kwerendą wyszukującą frazy, która wyszukuje dokładne odpowiedniki wpisanego ciągu słów, np.

{phrase} CentrumXP.pl to najlepszy portal {/phrase}

Usługa zwróci tylko i wyłącznie pliki zawierające ciąg słów: „CentrumXP.pl to najlepszy portal”. Natomiast jeśli chcielibyśmy wyszukać pliki, które zawierałyby przynajmniej jedno słowo z wymienionego wcześniej ciągu, powinniśmy użyć kwerendy tekstowej, która traktuje podane słowa, tak jak gdyby oddzielone były operatorem logicznym OR (LUB), np.

{freetext} CentrumXP.pl to najlepszy portal {/freetext}

Kwerenda ta, oprócz wyszukania plików zawierających chociaż jeden z podanych wyrazów, znajdzie także te, w których występować będą formy pochodne użytych czasowników. Domyślnie asystent korzysta z kwerendy frazowej, dlatego chcąc skorzystać z innych dostępnych wpisujemy znaczniki za nie odpowiedzialne, jak to przedstawione zostało w powyższych przykładach.

Wyszukiwanie według właściwości

Stosując kwerendy sprawiamy, że wyszukiwanie odbywa się z użyciem kryterium, którym są właściwości plików. Dla przykładu, sprawdzając dokumenty w poszukiwaniu takiego, który zawiera konkretny wyraz, używamy własności Treść. Przy korzystaniu z niej nie stosujemy znacznika {prop}, gdyż to jest domyślna właściwość usługi indeksowania.. Oto kilka najbardziej przydatnych z nich.

Nazwa właściwości Opis
Access ostatni dostęp do dokumentu
All wszystkie właściwości (tylko przy użyciu kwerend tekstowych
AllocSize ilość miejsca przypisana danemu dokumentowi na dysku
Created godzina, w której został utworzony dokument
Directory lokalizacja, poszukiwanego dokumentu (bez podawania jego nazwy)
DocAppName nazwa aplikacji, za pośrednictwem której utworzony dany dokument
DocAuthor autor dokumentu
DocByteCount liczba bajtów dokumentu
DocCategory typ dokumentu
DocCharCount liczba znaków w dokumencie
DocComments komentarze dotyczące dokumentu
DocCompany nazwa firmy, dla której dokument został stworzony
DocCreatedTm godzina utworzenia dokumentu
DocEditTime czas edycji dokumentu
DocHiddenCount liczba ukrytych slajdów w prezentacji programu PowerPoint
DocKeywords słowa kluczowe powiązane z dokumentem
DocLastAuthor użytkownik najczęściej edytujący dokument
DocLastPrinted godzina ostatniego wydruku dokumentu
DocLastSavedTm godzina ostatniego zapisania dokumentu
DocManager nazwisko przełożonego autora dokumentu
DocNoteCount liczba stron notatek w prezentacji programu PowerPoint
DocPageCount liczba stron w dokumencie
DocParaCount liczba akapitów w dokumencie
DocPartTitles nazwy części dokumentu, np. nazwa arkusza kalkulacyjnego lub slajdów
DocRevNumber wersja bieżącego dokumentu
DocSlideCount liczba slajdów w prezentacji programu PowerPoint
DocTemplate nazwa szablonu używanego przez dokument
DocTitle tytuł dokumentu
DocWordCount liczba wyrazów w dokumencie
Filename nazwa dokumentu
Path ścieżka dokumentu, zawierająca jego nazwę
ShortFileName nazwa dokumentu w formacie 8.3
Size rozmiar dokumentu w bajtach
Write data i godzina ostatniej modyfikacji dokumentu

Ponadto usługa indeksowania oferuje możliwość katalogowania właściwości niestandardowych, powiązanych bezpośrednio z określonym typem dokumentu. Chcąc użyć w kwerendzie którejś z wymienionych powyżej właściwości, korzystamy z schematu składni, który wygląda następująco:

{prop name=nazwa_właściwości} wyrażenie {/prop}

W powyższym schemacie nazwa_właściwości to jedna z własności przedstawiona w powyższej tabeli po lewej stronie, a wyrażenie to ciąg, który ma zostać wyszukany, np.

{prop name=directory} C:/CentrumXP.pl/Wyszukiwanie {\prop}

Jest możliwe także wyszukiwanie plików modyfikowanych w jakimś czasie w przeszłości. Należy tutaj pamiętać, że data i godzina w komputerze zapisywana jest w formatach:

rrrr/mm/dd gg:mm:ss
rrrr-mm-dd gg:mm:ss

Dlatego chcąc wyszukać pliki zmodyfikowane w ciągu ostatnich 24 godzin, wpisujemy:

{prop name=write} >-24h {/prop}

Usługa indeksowania obsługuje także tzw. symbole wieloznaczne takie jak '*' i '?'. Podczas wyszukiwania danych znak gwiazdki ('*') zastępuje dowolną ilość dowolnych znaków. Symbol ten przydaje się gdy znamy część nazwy pliku, a nie wiemy z ilu znaków on się składa. Natomiast pytajnik ('?') zastępuje jeden dowolny znak i wykorzystujemy go gdy wiemy, że nazwa pliku składa się z 5 liter, a my znamy tylko 4 z nich. Symbole te równie dobrze mogą być stosowane przy wyszukiwaniu plików o nie znanych, lub nie do końca znanych rozszerzeniach, np:

{prop name="filename"} {regex} *.cx? {/regex} {/prop}

W powyższym przypadku zostaną wyszukane wszystkie pliki o dowolnej nazwie oraz rozszerzeniu składającym się z 3 liter, w tym jednej nie znanej. Należy stosować tutaj formułę {regex}, gdyż w przeciwnym razie zostaną zwrócone pliki zawierające znaki cx? przed rozszerzeniem.

Inne wykorzystywane w kwerendach operatory

a) operatory logiczne:

Operator Opis
= jest równe
!= nie jest równe
< jest mniejsze nić
<= jest mniejsze lub równe
> jest większe niż
>= jest większe lub równe

b) operatory logiczne (boole`owskie):

Operator Forma skrócona Forma długa
AND & AND
OR | OR
Jednoargumentowy NOT ! NOT
Dwuargumentowy NOT &! AND NOT

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Wyszukiwanie

Komentarze

 • Włodek 12:43 03.10.2007

  Super!, Fajnie, a co jeżeli po kliknięciu "Wyszukaj" pojawia się komounikat Pomocnika Wyszukiwania: "Nieoczekiwany błąd Nie można ukończyć akcji." Już od kilku miesięcy nie mogę skorzystać z wyszukiwania... Jak ktoś wie co z tym zrobić to proszę o kontakt brassica@au.poznan.pl

 • Jan 22:00 02.12.2007

  Witam Mam poblem z wyszukiwarką. Działa cały czas, tz klikając na dowolny folder pojawia się zawsze i bopiero po kliknięci opcji wyszukaj mogę przeglądać podoldery i dalej pojawia się wyszukiwarka. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Jan (gg 7437835)

 • zygutek 19:42 10.01.2008

  Aja mam pole wyszukiwania całkiem puste jest tam tylko piesek. Co z tym zrobić?

 • kika 13:48 23.01.2008

  pomocy ja i moj chlopak mamy wspolny komputer i wydaje mi sie ze cos ukrywa przedemna a ja nie umiem smigac tak jak on po komie i bunkrowac cos tam .jak moge odnalesc ukryte pliki

 • patryk 17:08 16.02.2008

  Witam mam ten sam problem co ,,Jan""moglibyście mi powiedzie jak to naprawic pozdrawiam (gg 3615174)

 • Karolina 14:31 21.02.2008

  mam ten sam problem co zygutek...próbowałam coś z tym zrobić, ale nigdzie nie znalazłam rozwiązania...Pomocy!

 • kk 19:26 16.10.2008

  <p>a ja ten sam co kika ;))</p>

 • zxc 08:09 03.11.2008

  <p>ja też ten co ma [b]kika[/b]</p>

 • aawrer 00:01 05.01.2009

  mam ten problem co władek, pomozcie mi! szymonolog@wp.pl napiszcie

 • Andrzej GRabowsk 17:47 17.02.2009

  <p>ja chcem to ściąśgnąć bo nie mam</p>

 • Ami 17:19 01.03.2009

  <p>[img]../tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-cry.gif[/img] można ściągnąć  te animowane postacie żeby ich było więcej</p>

 • maxim 13:28 22.01.2010

  Zaglądnij do usług - start -> uruchom services.msc i obejrzyj czy działa usługa "Pomoc i obsługa techniczna" - jak nie to ją uruchom

 • Kamil 12:41 17.06.2010

  Chicałbym ściągnąć więcej animowanych postaci ponieważ mam tylko 4 pomocy [img]../tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif[/img]

 • Ja 18:37 17.06.2010

  No mi wczoraj się tak zrobiło że mam animację samą bez możliwości wyszukiwania- Pomoże ktoś? :)

 • Dungones 17:05 10.09.2010

  ja też mam problem z tą wyszukiwarką! wogule cały windows XP jest do bani ponieważ ciągle wyskakuje błąd explorer to explorer tamto kto wogule miał pomysł robienia tego explorera ale mniejsza z tym Gdy chcę coś wyszukiwać to wyskakuje mi błąd że explorer nie działa i gdy wyłanczam go menadżerem zadań windows to mam taki raport C:\DOCUME~1\Karol\USTAWI~1\Temp\WER3802.dir00\explorer.exe.mdmp C:\DOCUME~1\Karol\USTAWI~1\Temp\WER3802.dir00\appcompat.txt niech ktos pomoże i napisze do mnie na e-mail dungones1@wp.pl

 • Mów mi Marcin 23:03 18.11.2010

  a więc Janie to można zmienić w ustawieniach folderów jak jakiś problem spróbuje rozwiązać gg 10571881 a jeśli chodzi o komentarze jak kiki to tez jest proste pisać. :)

 • Danny 18:05 30.01.2012

  Naprawa wyszukiwarki, gdy komunikat: Nieoczekiwany błąd Nie można ukończyć akcji. Otwórz rejestr Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace Załóż nowy klucz {e17d4fc0-5564-11d1-83f2-00a0c90dc849} 2-klik na Default i wpisz Dane wartości: Search Results Folder

 • murzynek Bambo 07:54 31.05.2016

  na jaką inną postać można zamienić pieska w wyszukiwaniu

 • murzynek Bambo 07:54 31.05.2016

  na jaką inną postać można zamienić pieska w wyszukiwaniu

 • aliamb 11:22 12.01.2018

  A ja mam pole wyszukiwania całkiem puste jest tam tylko piesek. Co z tym zrobić? 

 • Amadeusz Labuda 12:31 12.01.2018

  Sprawdź czy masz najnowszą wersję Windows XP, ewentualnie spróbuj uruchomić komputer ponownie - czasami to pomaga.

Skomentuj

Autor