Menu kategorii
 • Visio 2003 - arkusz informacyjny

  Visio 2003 - arkusz informacyjny

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  01.01.2005
  11024 wyświetlenia
  Visio 2003 może pomóc użytkownikom związanym zawodowo z biznesem i techniką w dokumentacji, projektowaniu oraz przekazywaniu złożonych procesów i systemów w sposób jasny i zrozumiały, co umożliwi efektywniejszą współpracę i skuteczniejsze działanie.

  Dokumentuj i projektuj złożone rozwiązania, procesy i systemy

  Visio 2003 pozwala na łatwe tworzenie diagramów dzięki przeciąganiu predefiniowanych symboli Microsoft SmartShapes, połączonych z potężnymi możliwościami wyszukiwania, umożliwiającymi zlokalizowanie właściwego symbolu, niezależnie od tego, czy znajduje się on w lokalnym komputerze, czy też w sieci. Visio posiada specjalistyczne narzędzia, zaprojektowane z myślą o związanych z diagramowaniem potrzebach ludzi pracujących w biznesie, kierowników projektów, osób zajmujących się zawodowo sprzedażą oraz marketingiem, zarządzających operacjami, specjalistów IT, deweloperów oprogramowania, administratorów baz danych i stron WWW, menadżerów pomieszczeń oraz inżynierów.
  Typ diagramu Opis
  Diagramy Blokowe Dzięki tym szablonom do rysunku osoby pracujące w biznesie mogą stworzyć szeroką gamę diagramów, pomocnych przy zrozumieniu i planowaniu koncepcji, systemów oraz procesów o charakterze hierarchicznym, zawierających podzestawy i nadzestawy zależności, i obejmujących proste interakcje i przepływy danych, oraz opisujących struktury danych.
  Burza Mózgów Burza Mózgów to skuteczny sposób zbierania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów. Pomoże przy projektowaniu systemów powiązanych ze sobą idei lub informacji, takich jak nowe strategie biznesowe, szkice powieści, agendy spotkań lub plany podróży. Diagram tego typu pokazuje wzajemne relacje pomiędzy tematami, ułożonymi w strukturę hierarchiczną, i może być odczytywany jako graficzna ilustracja szkicu tekstowego.
  Procesy Biznesowe Diagramy typu Procesy Biznesowe dostarczają szablonów i narzędzi, służących do tworzenia standardowej grafiki biznesowej do analizy i przekazywania złożonych systemów, w tym wykresy koncepcyjne, drzewa decyzyjne, schematy blokowe, wykresy procesów oraz proceduralne i wykresy czasu i aktywności. Wiele spośród funkcji inicjatywy polepszania jakości Six Sigma oraz dokumentacji ISO 9000 może być prezentowane przy użyciu diagramów tej kategorii.
  Wykresy i Grafy Szablon Wykresy i Grafy dostarcza gotowe do użytku symbole dla elementów grafów, takich jak oś X, oś Y, krzywa, oraz formy krzywej wykładniczej, dzięki czemu mogą one z łatwością zostać dołączone do dokumentów czy prezentacji. Szablon Wykresy i Grafy może być wykorzystywany do tworzenia wykresów słupkowych, liniowych, kołowych oraz grafów z efektami specjalnymi.
  Diagramy i Wykresy Marketingowe Szablon Diagramy i Wykresy Marketingowe może być wykorzystywany przy tworzeniu rysunków do modelowania procesów, testowania wydajności, symulacji i udoskonalania, wytyczania ścieżek, analizy czasu i kosztów, ustalania kosztów na podstawie aktywności, portfolio produktów, zakresu działań marketingowych oraz marketing mix, cyklów eksploatacji i adopcji produktów, analizy rynku i zasobów oraz matryc cenowych.
  Schemat Blokowy Szablony typu Schemat Blokowy mogą być wykorzystywane do ilustrowania bądź diagramowania złożonych procesów biznesowych. Podstawowe schematy blokowe mogą być stosowane do diagramów top-down, diagramów wyszukiwania informacji, diagramów planowania procesów, oraz diagramy structure-prediction. Diagramy audytowe są przydatne w rozliczaniu procesów audytowych, zarządzaniu finansami, odnajdywaniu informacji fiskalnych, zarządzaniu pieniędzmi oraz diagramami decyzyjnymi. Cause and Effect, Cross-Functional, Total Quality Management (TQM), Work Flow oraz Data Flow to niektóre spośród typów diagramów, dostępnych w ramach szablonów typu Schemat Blokowy.
  Mapa Symbole map kierunkowych, w których skład wchodzą wyraźnie oznakowane drogi, linie autobusowe oraz punkty orientacyjne - mogą być używane do tworzenia wygodnych, czytelnych map i planów. Mapy kierunkowe zawierają także graficzne oznaczenia mostów, drzew, rzek, domów, budynków oraz znaków drogowych, co sprawia, że rysunki stają się bardziej precyzyjne i przyjemniejsze dla oka. Trójwymiarowe (3-D) mapy kierunkowe mogą być wykorzystywane do przedstawienia niewielkich obszarów geograficznych, jak np. wsie czy miasteczka, i oferują kolorowe, trójwymiarowe formy.
  Wykres Organizacyjny Wykresy organizacyjne mogą być wykorzystywane do graficznego przedstawiania związków łączących ludzi, operacje, funkcje oraz zajęcia w strukturach organizacji. Szablon wykresu organizacyjnego może być używany do automatycznego budowania struktury poprzez przeciąganie form reprezentujących personel na formy reprezentujące kierowników, korzystając z grafiki oraz personalizowanych pól tekstowych z symbolami i pokazując dodatkowe zależności raportowania przy użyciu kropkowanych linii łączących komórki. Można także skorzystać z kreatora w celu wygenerowania wykresów organizacyjnych przy pomocy danych o personelu przechowywanych w plikach z danymi, co ułatwia regularną aktualizację wykresów.
  Harmonogram Projektu W ramach Visio istnieje szereg diagramów - jak np. kalendarze, wykres Gantt-a, wykresy techniki ewaluacji i oceny programów (PERT) -które mogą być używane do planowania i zarządzania projektami w ramach organizacji. Kalendarz Visio 2003 jest wyposażony w grafiki i kolorowe schematy, powiązane zadania i spotkania, oraz bogaty szablon symboli Calendar Art dla ozdoby. Wykresy Gantt-a mogą być tworzone na potrzeby zarządzania projektami i zadaniami, harmonogramów, rozkładów, agend, cyklu życia projektów, oraz ustalania celów. Wykresy PERT mogą być tworzone na potrzeby organizowania zadań i ustalania ram czasowych, a także pokazywania zadań zależnych.
  Oś Czasu Diagram Oś Czasu może być wykorzystywany do szybkiego tworzenia poziomych i pionowych osi czasu, ilustrujących interwały i przełomowe momenty w czasie cyklu życia projektu czy procesu. Osie czasu Visio mogą ukazywać okresy rzędu lat, kwartałów, miesięcy, tygodni, dni, godzin, minut oraz sekund.
  Inżynieria Budowlana Visio 2003 może być wykorzystany do tworzenia map budowlanych z dowolnego obrazu elektronicznego i symboli Visio Space, oznaczonych numerem pokoju. Mapy budowlane mogą być używane jako format do przekazywania danych o budynkach lub metoda aranżacji mebli i wyposażenia, oraz tworzenia i zachowywania diagramów miejsc siedzących. Wprowadzone usprawnienia ułatwią tworzenie planów budowlanych - od planu pojedynczego pokoju, wykonywanego przy użyciu ulepszonych symboli pokojów, aż do planów całych pięter, tworzonych za pomocą nowego kreatora startowego Space Plan.
  Baza Danych Visio 2003 dostarcza specjalistycznych rozwiązań dla diagramów typu Baza Danych, wspomagających technikę modelowania IDEF1X, zapisy relacyjne, modele relacji obiektowych, diagramy na poziomie jednostki oraz schematu oraz modele danych o produkcie, przy użyciu zapisu EXPRESS-G. Diagramy mogą być tworzone poprzez przeciąganie shapes na stronę do rysowania lub poprzez odtwarzanie kodu źródłowego istniejącej struktury bazodanowej z szerokiej gamy kompatybilnych baz danych, w tym Microsoft SQL Server™, Microsoft Access, Oracle, oraz IBM's DB2.
  Inżynieria Elektryczna Symbole inżynierii elektrycznej w Visio Professional 2003 zostały zaktualizowane w celu umożliwienia łatwiejszego tworzenia diagramów oraz lepszej współpracy z międzynarodowymi standardami symboli EE.
  Inżynieria Mechaniczna Visio 2003 dostarcza dwóch oddzielnych szablonów do inżynierii mechanicznej: diagramy Fluid Power oraz Part & Assembly. Diagram Fluid Power umożliwia szybkie projektowanie i opracowywanie prototypów hydraulicznych i pneumatycznych systemów napędowych, korzystając z mechanicznych i elektronicznych kontrolek. Diagram The Part & Assembly diagram wspomaga tworzenie niestandardowej geometrii, jak w przypadku rysunku technicznego, z dokładną i precyzyjną geometrią; jest on wyposażony we wszystkie wymiary oraz możliwość dołączania uwag i komentarzy, niezbędnych przy przedstawianiu koncepcji projektu.
  Sieć Visio 2003 dostarcza zaktualizowanych szablonów i symboli sieciowych. Podstawowe rysunki sieciowe mogą być wykorzystywane podczas prezentacji, ofert, oraz planów koncepcyjnych. Rysunki typu Detailed Network natomiast mogą być używane w celu tworzenia bardziej złożonych, wyszukanych diagramów, w tym także konfiguracji sieciowych. Nowy rysunek Rack Diagram dostarcza symboli stelaży i szaf serwerowych, a także symboli komponentów stelaży oraz pokoi, służących do rysowania dokładnych odwzorowań konfiguracji pokojów sieciowych. Komponenty stelaży dostosowują się do standardowych rozmiarów oraz dołączają do symboli stelaży i szaf w celu łatwego tworzenia diagramów stelaży serwerowych. Trzy szablony katalogów mogą być wykorzystywane do projektowania nowych katalogów, wykonywania alternatywnych projektów dla istniejących katalogów, oraz tworzenia planów aktualizacji bądź przeniesienia obecnych katalogów sieci.
  Inżynieria Procesu Diagramy Visio 2003 Inżynieria Procesu obejmują dwa szablony: jeden dla diagramy typu Rurociągi i Oprzyrządowanie, i drugi dla diagramów- przepływ Procesu. Te typy diagramów są wykorzystywane przez inżynierów kontroli produkcji, a także inżynierów mechaniki i elektryki, w celu dokumentacji procesów produkcji oraz związanego z nimi wyposażenia, kontrolek i oprzyrządowania.
  Oprogramowanie Visio 2003 wspomaga dużą liczbę diagramów Oprogramowania, w tym Unified Modeling Language (UML). UML jest systemem zapisu tego, w jaki sposób mogą być przedstawiane koncepcje, zautomatyzowane procesy, wzajemne oddziaływania pomiędzy ludźmi czy skojarzenia. Standardowy zapis, służący przekazywaniu pomysłów na projekty poprzez definiowanie najróżniejszych działań programów bądź ludzi, umożliwia bardziej zrozumiałe objaśnianie zasad projektowania w tworzeniu oprogramowania.
  Diagram Sieci Visio 2003 oferuje funkcje diagramowania sieci, w tym zdolność wyboru spośród większej liczby opcji prezentacji tekstu dla linków w mapie witryny. Posiada on także funkcję zastępowania niestandardowych form oraz funkcję samoodnajdywania dla linków na stronie WWW.

  Przekazuj przejrzyste informacje i współpracuj bardziej efektywnie

  Visio usprawnia system Microsoft Office, ułatwiając przekazywanie złożonych idei, systemów i procesów poprzez graficzne ujęcie informacji, które sprawia, że są one łatwiejsze do zrozumienia. Symbole w Visio są czymś więcej, niż tylko nieruchomymi obrazkami - zostały one wzbogacone o - niestandardowe właściwości, co pozwala im zawierać i wyświetlać dodatkowe informacje, i tym samym gwarantuje, że główna informacja zostanie przedstawiona w odpowiednim kontekście.
  Funkcja Cel
  Współdzielenie diagramów Funkcja Współdzielony Obszar Roboczy wspomaga współpracę z Microsoft Windows® SharePoint™ Services. Diagramy Visio zachowane w obszarze roboczym Windows SharePoint Services mogą być otwarte bezpośrednio w samym Visio z tegoż obszaru (poprzez rozwijalną listę). Kiedy diagram zostaje otwarty z obszaru roboczego Windows SharePoint Services, Visio otwiera okienko zadań Pracy grupowej, które zawiera wszystkie informacje obecne w tym obszarze, jak np. inne pliki, członków, zadania oraz linki.
  Adnotacja diagramów Visio 2003 dostarcza ci nowego, intuicyjnego sposobu opatrywania diagramów uwagami. Integracja atramentu elektronicznego wspiera naturalne znacznikowanie istniejących rysunków oraz swobodne tworzenie szkiców przy pomocy pióra na Tablet PC. Usprawnienia, poczynione w celu uproszczenia wpisywania danych rysikiem i dostarczenia wsparcia dla środowisko do wyświetlania o wyższej rozdzielczości w Tablet PC, pomoże nadać scenariuszom elastyczności.
  Recenzowanie diagram Funkcja Śledzenia zmian umożliwia wielu osobom współpracę nad tym samym diagramem Visio. Używana zazwyczaj w celu recenzowania diagramu oraz zawarcia informacji zwrotnej - omawianie diagramu i włączanie/wykorzystanie informacji zwrotnych, funkcja ta sprawia, że uwagi każdego recenzenta są bardziej zrozumiałe dla pozostałych recenzentów oraz dla osoby, która następnie wprowadza poprawki do oryginalnego pliku.
  Zachowaj jako stronę WWW Funkcja zachowaj jako stronę sieci Web pozwala na zachowywanie diagramów Visio w kilku formatach WWW, oraz dostarcza oparty na przeglądarce interfejs użytkownika, umożliwiający dostęp do danych spoza rysunku. Visio tworzy strony internetowe wyposażone w atrakcyjny, nowoczesny, łatwo dostępny UI, ułatwiając tym samym powszechne współdzielenie informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
  Import i eksport W skład funkcji importowania i eksportowania możliwości wchodzi współpraca z szeregiem formatów, jak np. Scalable Vector Graphics (SVG) i wspomagane komputerowo projektowanie CAD.

  Integruj i automatyzuj systemy i procesy

  Visio dostarcza sterowanych danymi funkcji diagramowania oraz potężnego modelu programowania do budowy niestandardowych rozwiązań. Firmy mogą wykorzystywać intuicyjny interfejs Visio do tworzenia rozwiązań do zarządzania procesami biznesowymi, które podniosą wydajność ich pracowników.
  Zadanie Opis
  Tworzenie sterowanych danymi diagramów Automatycznie twórz diagramy bazodanowe z SQL Server lub Access, diagramy oprogramowania UML z projektów Microsoft Visual Studio® .NET, dynamiczne mapy internetowe strony WWW, osie czasu z Microsoft Excel lub Microsoft Project, kalendarze z Microsoft Outlook®, oraz wykresy organizacyjne z Excela lub Microsoft Exchange Server. Visio może pobierać dane w formacie XML z serwisów sieciowych, a to z kolei może być wykorzystane do sterowania procesem tworzenia diagramów . Dane w diagramach Visio mogą zostać rozpakowane jako XML lub inne formaty, albo przeniesione do Excela, Microsoft Word, SQL Server, oraz innych typów plików w celu integracji z systemami i procesami biznesowymi.
  Budowanie potężnych rozwiązań Zestaw do tworzenia oprogramowania Visio umożliwi deweloperom pracującym na nowym i istniejącym Visio budowanie programów przy jego pomocy. W skład SDK wchodzą liczne próbki, narzędzia i dokumentacja, upraszczające i skracające czas programowania niestandardowych aplikacji. SDK dostarcza zestawu funkcji, klas i procedur nadających się do wielokrotnego wykorzystania, dla najpopularniejszych zadań programistycznych Visio, i zapewnia współpracę z szeroką gamą języków programistycznych, takich jak Microsoft Visual Basic® (oraz Visual Basic .NET), Microsoft Visual C#® .NET, i Microsoft Visual C++®. SDK zawiera także aplikacje testowe demonstrujące automatyzację Visio i jego integrację z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Ta wersja Visio SDK zawiera nowe narzędzie ShapeStudio, upraszczające proces programowania w celu zbudowania symboli wysokiej jakości, jak na przykład kreator do rozpoczynania procesu.
  Wbuduj Visio do programów z linii biznesowej Kontrolka rysunku Visio ActiveX® umożliwia deweloperom wbudowanie oraz programowanie powierzchni do rysowania Visio w niestandardowych aplikacjach. Kontrolka rysunku otwiera nowe możliwości w dziedzinie integracji rozwiązań, ułatwiając zamkniecie mocy Visio w dowolnej aplikacji serwerowej bądź inteligentnym kliencie lub aplikacji sieciowej. Ponieważ kontrolka rysunku może być zintegrowana z UI aplikacji hosta, programiści mogą korzystać z funkcjonalności rysunku w Visio jako integralnej części swojej aplikacji, dzięki czemu nie są zmuszeni do samodzielnego programowania podobnej funkcji.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft Visio 2003