Udostępniamy zasoby pomiędzy systemami Windows Vista oraz Windows XP

Udostępniamy zasoby pomiędzy systemami Windows Vista oraz Windows XP

 Robert Żuber
Robert Żuber
00:00
21.05.2010
40532 wyświetlenia

Podstawową korzyścią wynikającą z uczestnictwa w sieci jest możliwość wymiany różnego typu plików między w ten sposób zorganizowanymi użytkownikami, jak również udostępnianie innych urządzeń peryferyjnych, np. drukarki, tak aby była dostępna do użytku nie tylko na komputerze lokalnym, ale również na wybranych maszynach. Tą drogą poszczególne osoby mogą udostępniać konkretnym lub wszystkim uczestnikom dokumenty, pliki muzyczne i filmowe, jak również szereg innych typów danych ze swojego komputera. System Windows Vista pozwala na wygodne współpracowanie w sieci komputerów z innymi systemami Windows: Windows Vista, jak również Windows XP. Z pomocą kilku praktycznych rad zobaczymy w jaki sposób zapewnić sobie wygodną komunikację i szybką wymianę wskazanych zasobów.

Wstępna konfiguracja

Udostępnianie plików w zasadzie nie różni się w przypadku sieci kablowych oraz bezprzewodowych. Windows Vista posiada przebudowany w stosunku do poprzednika i skądinąd znacznie bardziej prosty i przejrzysty interfejs zarządzania sieciami i udostępnionymi w nich zasobami. Aby uniknąć dość powszechnych problemów z komunikacją, użyjmy tych narzędzi w celu odpowiedniej konfiguracji systemu.

Zmiana grupy roboczej

Pierwszym krokiem na drodze do prawidłowej komunikacji i widzenia się poszczególnych maszyn w sieci jest zdefiniowanie wspólnej grupy roboczej dla wszystkich komputerów, które będą współpracowały. Na potrzeby tego artykułu ustalmy, że grupa ta będzie nazywała się DOM. Zobaczmy jak dokonać stosownej zmiany.

 1. Wywołajmy menu kontekstowe klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer na pulpicie i wybierzmy Właściwości.
 2. Przejdźmy do sekcji Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej i kliknijmy Zmień ustawienia.
 3. Pole Opis komputera możemy pozostawić puste, ale możemy również wstawić własny tekst.
 4. Wybierzmy przycisk Zmień.
 5. Podajmy nazwę komputera oraz wybierzmy w sekcji Członkostwo opcję Grupa robocza, a następnie w polu obok podajmy nazwę DOM.
 6. Naciśnijmy OK, oraz aby zmiany weszły w życie konieczne będzie ponowne uruchomienie systemu operacyjnego.
Dość istotną kwestią jest, aby każdy z komputerów w sieci posiadał własną, unikalną nazwę. Dlatego też, gdy wybierzemy identyfikator, który już istnieje, warto byłoby go zmienić.

Konfiguracja Centrum sieci i udostępniania

Przeprowadźmy w Centrum Zabezpieczeń kilka zmian umożliwiających poprawną komunikację . Wywołajmy aplet wybierając Start, Panel sterowania, Sieć i Internet (w widoku klasycznym od razu przejdźmy do następnej opcji), Centrum sieci i udostępniania. Upewnijmy się, że w zależności jaki typ udostępniania wybierzemy, stosowne opcje były aktywowane (na temat stosownych możliwości w tym w względzie w dalszej części artykułu).

W tym miejscu wstępnie włączmy następujące funkcjonalności sieci. Jeżeli, któreś z nich ostatecznie nie będą konieczne, wyłączymy je na końcu:

 • Odnajdowanie sieci
 • Udostępnianie plików
 • Udostępnianie folderu publicznego
 • Udostępnianie drukarki
 • Udostępnianie chronione hasłem
Aktywacja jest bardzo prosta, wystarczy wybrać przycisk widoczny po prawej stronie, rozwijający daną opcję i zaznaczyć Włącz….

Kolejnym krokiem będzie zmiana (lub dostosowanie) typu lokalizacji sieciowej w jakiej się znajdujemy. System na podstawie wybranego typu (Publiczny/Prywatny/Domena) automatycznie dobiera poziom zabezpieczeń dla danego rodzaju połączenia. Uczyńmy sieć, z której korzystamy Prywatną. Otwórzmy w tym celu Centrum sieci i udostępniania. W nawiasie obok nazwy połączenia wyświetlony zostaje przypisany poziom zabezpieczeń, jeżeli nie jest to Sieć prywatna kliknijmy Dostosuj, a w nowo otwartym oknie wybierzmy Prywatna. Następnie Dalej i Zamknij.

Doinstalowanie brakujących usług

Domyślnie dla każdego z dostępnych połączeń (lokalne/bezprzewodowe) doinstalowane są składniki Klient sieci Microsoft Network oraz Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Network, natomiast może zdarzyć się też tak, że z jakiś względów, dla konkretnego połączenia będą one niedostępne. W takiej sytuacji wymiana informacji będzie niemożliwa. Rozwiązaniem jest doinstalowanie brakujących składników. Aby tego dokonać:

 1. Przejdźmy do Centrum sieci i udostępniania.
 2. Wybierzmy Zarządzaj połączeniami sieciowymi z menu po lewej stronie okna.
 3. Wskażmy swoje połączenie na liście oraz z menu kontekstowego wybierzmy Właściwości.
 4. Na karcie Sieć odnajdźmy podane usługi, a w przypadku ich braku wciśnijmy Zainstaluj.
 5. Wybierzmy Usługa, a następnie kliknijmy brakującą pozycję i wybierzmy OK.
 6. Wciśnijmy Zamknij.
Konfiguracja została zakończona, a niezbędne usługi dodane.

Konfiguracja wbudowanej zapory sieciowej Windows

Mechanizmem, który przy złej konfiguracji może zaburzać, lub wręcz uniemożliwiać „widzenie” się oraz wymianę danych między komputerami w sieci, jest źle skonfigurowany firewall. Powinien on być mimo wszystko cały czas aktywny, więc przekonajmy się, jak poprawnie go dostosować.

 1. Przejdźmy do Zapory systemu Windows wybierając po kolei Start, Panel sterowania, Zabezpieczenia (w widoku klasycznym odpowiednia ikona widoczna jest od razu na głównej stronie).
 2. Wciśnijmy Zmień ustawienia.
 3. Na karcie Wyjątki przekonajmy się czy widoczne jest zaznaczenie obok Udostępnianie plików i drukarek.
 4. W niektórych sytuacjach konieczne może być otwarcie w zaporze niektórych portów, oto one:
  - UDP 3702, TCP 5357, TCP 5358 (aby odnajdywać inne komputery z Windows Vista),
  - UDP 137, UDP 138, TCP 139 (jeżeli w sieci znajdują się komputery ze starszymi wersjami Windows),
  - UDP 1900, TCP 2869 (jeżeli podłączone są urządzenia sieciowe).
  Aby dodać wyjątki do listy portów wystarczy wybrać Dodaj port.

Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że zapory firm trzecich, w niektórych sytuacjach mogą sprawiać problemy podczas próby połączenia. W wypadku zaobserwowania takowych symptomów, pierwszą rzeczą, którą należałoby sprawdzić jest konfiguracja tego typu programu. Zmiana poziomu zabezpieczeń, odblokowanie ruchu sieciowego lub niektórych portów będzie w takim wypadku rozsądnym wyjściem.

Po wprowadzeniu powyższych zmian możemy przystąpić do właściwego udostępniania.

Bezpośrednie udostępnienie dowolnych lokalizacji w Sieci

Jednym ze sposobów dzielenia się określonymi plikami jest udostępnienie określonej lokalizacji, czy też wybranego pliku na dysku. Możemy uczynić go dostępnym bez użycia hasła dostępu, ale możliwe jest również przypisanie zasobom takiego zabezpieczenia. Zobaczmy jak tego dokonać.

 • Dostęp bez hasła

  Wybierzmy w tym celu w Centrum sieci i udostępniania oprócz opcji odnajdywania sieci, również możliwość Udostępnianie plików. Następnie sprawdźmy czy w Opcjach folderów i wyszukiwania aktywne jest zaznaczenie obok Użyj kreatora udostępniania (zalecane) oraz w aplecie Konta użytkowników aktywne jest konto Gość, które jest niezbędne dla typu udostępniania, które wybraliśmy. Konto to włączymy w następujący sposób: wybierzmy w głównym oknie Kont użytkowników opcję Zarządzaj innym kontem, wskażmy ikonę Gość, a następnie Włącz. Przejdźmy teraz do przykładowego katalogu, który pragniemy upublicznić, kliknijmy prawym przyciskiem myszy i wciśnijmy Udostępnianie. W nowo otwartym oknie, w pole nazwy użytkownika wpiszmy Gość, następnie Dodaj. Pozostało uzgodnienie praw dostępu do lokalizacji. Klikając nazwę dodanego użytkownika pokaże się menu, w którym wybieramy poziom uprawnień: Czytelnik (może odczytywać), Współautor (czyta, zapisuje, modyfikuje) oraz Współwłaściciel (dodatkowo może zmieniać prawa dostępu). Po wybraniu tej opcji należy odczekać kilkadziesiąt sekund, aż ustawienia zostaną zapisane i wprowadzone w życie, oraz pokaże się plansza z przyciskiem Gotowe, który winniśmy na koniec nacisnąć.

 • Udostępnianie chronione hasłem

  Podobnie jak w poprzednim punkcie zadbajmy o to, aby w Centrum sieci i udostępniania aktywne były jedynie opcje Odnajdywania sieci oraz Udostępniania chronionego hasłem. Następnie w przystawce Konta użytkowników wyłączmy profil Gościa oraz dodajmy dowolne konto (najlepiej ograniczone) np. Sieć, koniecznie z hasłem. Kolejnym krokiem będzie udostępnienie plików, zupełnie podobnie jak w rozdziale powyżej, z tym wyjątkiem, że zamiast Gość podajmy nazwę uprzednio utworzonego konta z hasłem, czyli np. Sieć. Zapiszmy ustawienia. Przy próbie dostania się do tego zasobu z sieci, użytkownik będzie zobligowany podać nazwę użytkownika i przypisane mu hasło.

Udostępnianie przy użyciu folderu publicznego

Udostępnianie tą metodą polega na kopiowaniu wszystkich plików jakimi pragniemy się podzielić do jednego, zdefiniowanego katalogu usytuowanego w lokalizacji Użytkownicy/Publiczny (Users/Public) na dysku systemowym Windows Vista. Jest to najprostszy sposób udostępniania. Aby go aktywować w Centrum sieci i udostępniania pozostawmy aktywną opcję Udostępnianie folderu publicznego, czyli rozwińmy wskazaną opcję, zaznaczmy poziom uprawnień i kliknijmy Zastosuj. Dostęp do tego katalogu z sieci może odbywać się na dwa sposoby. Tak jak poprzednio za pomocą konta Gościa, lub z hasłem. Wybierzmy więc jedną z możliwości, na podstawie poprzednich kroków aktywujmy stosowne konta i opcje w Centrum sieci i udostępniania, a określone lokalizacje, czy też pliki skopiujmy do wskazanej wcześniej lokalizacji.

Udostępnianie drukarki

W sieci oprócz plików i katalogów możemy również udostępnić drukarkę, tak aby inni użytkownicy sieci mogli za jej pomocą drukować swoje dokumenty. Aktywacja wspomnianej możliwości ogranicza się do wybrania w Centrum Sieci i udostępniania opcji Udostępnianie drukarki. Jeżeli jednocześnie włączona jest ochrona hasłem, użytkownik który będzie próbował skorzystać z urządzenia poproszony zostanie o podanie nazwy użytkownika i hasła, które powinniśmy utworzyć analogicznie jak w punkcie Udostępnianie chronione hasłem.

Komunikacja z komputerem z systemem Windows XP

Sprawę komunikacji między komputerami z systemem Windows Vista mamy już załatwioną. Pewne problemy mogą nastąpić przy komunikacji z systemami Windows XP. To znaczy maszyny z najnowszym oprogramowanie Microsoftu powinny poprawnie rozpoznawać komputery z zainstalowanym XP, natomiast na odwrót niekoniecznie. Jeżeli zasób udostępniono prawidło, a mimo wszystko Windows XP nie potrafi go pokazać, konieczne będzie zainstalowanie protokołu LLTD, którego w starszym systemie brakuje, a który odpowiada między innymi za pokazywanie komputerów z Windows XP na Mapie sieci w najnowszym systemie Microsoft.

Kontrola udostępnionych lokalizacji

Aby pokazać wszystkie zasoby, którymi dzielimy się, należy wybrać w przywołanym już Centrum sieci i udostępniania opcje widoczne na dole okna. Dwa dostępne linki odnoszą się do lokalizacji udostępnionych bezpośrednio, jak również tych, którymi dzielimy się przez folder publiczny. System wyświetla te miejsca szybko i przejrzyście za pomocą funkcjonalności folderów wyszukiwania, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad zasobami, które zdecydowaliśmy się upublicznić.

Podsumowanie

Stworzenie sieci domowej (czy też firmowej) i wymienianie się w jej obrębie różnego typu plikami, to niewątpliwie bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które często pracują wspólnie nad różnymi projektami, ale nie tylko. Funkcja udostępniania plików w Windows Vista pozwala również dzielić się multimediami i innego typu dokumentami, dzięki czemu nie jest konieczne korzystanie z przenośnych dysków lub pamięci flash. Z pomocą kilku powyższych porad, w prosty sposób skonfigurujemy sieć, w której możliwe będzie komunikowanie się poszczególnych komputerów, a także urządzeń typu drukarka.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Poradniki sieciowe