Menu kategorii
 • Tworzenie witryny sieci Web

  Tworzenie witryny sieci Web

   Małgorzata Sumisławska
  Małgorzata Sumisławska
  00:00
  05.10.2007
  7117 wyświetleń

  Program FrontPage pozwala na tworzenie witryn WWW w różnoraki sposób. Możemy pisać każdą stronę z osobna, a następnie połączyć je w jedną całość. Są jednak łatwiejsze sposoby. Dzięki zastosowaniu szablonów możemy kilkoma kliknięciami utworzyć szkielet rozbudowanej strony WWW, do której wystarczy dodać tylko tekst. Aby dostosować witrynę do użytkownika, przed zbudowaniem niektórych stron program uruchamia kreatora, który pyta nas o szczegóły dotyczące nowej strony lub witryny sieci Web. W ten sposób, nawet osoby, które nie znają języka stron WWW - HTML mogą bez problemów stworzyć rozbudowana witrynę sieci Web.

  Po otwarciu programu FrontPage, w głównej części okna pojawi się nowa, pusta strona, natomiast po prawej stronie zobaczymy okienko zadań Wprowadzenie. Możemy zacząć budować naszą witrynę od pojedynczej strony nowa_strona_1.htm, jednak ponieważ jest to dość żmudne zajęcie, szczególnie dla początkujących użytkowników programu, o wiele łatwiej jest utworzyć witrynę korzystając z szablonu. W tym celu klikamy strzałkę w dół, która znajduje się na pasku okienka zadań Wprowadzenie, i rozwijamy listę dostępnych okienek, wybieramy Nowy.

  Okienko zadań Nowy jest podzielone na cztery akapity - Nowa strona, Nowa witryna sieci Web, Szablony, oraz Ostatnio używane szablony. Tutaj warto wyjaśnić różnicę pomiędzy stroną a witryną sieci Web. Strona jest to pojedynczy plik w formacie htm. Witryna jest całym katalogiem składającym się ze strony głównej, innych stron i obiektów umieszczonych na tych stronach. Pamiętajmy, że pojedyncza strona jest plikiem tekstowym  w języku HTML,a program FrontPage tylko pokazuję ją w wygodnym dla nas widoku. Jeżeli wstawimy jakiś obraz i przejdziemy do widoku HTML (zakładka Kod w lewym dolnym rogu okna), zauważymy, że w miejscu, gdzie wstawiliśmy obraz widnieje tylko wpis za ścieżką dostępu do tego załącznika, np.: <p><img border="0" src="C:/Moje dokumenty/images/Obraz.bmp" width="768" height="620"></p>. Dlatego też, jeżeli chcemy napisać chociażby jedną stronę, w której znajdują się zdjęcia, musimy utworzyć witrynę sieci Web i w jej katalogu umieścić obrazy. To samo dotyczy innych obiektów, takich jak dźwięki, filmy itd.

  Z akapitu Witryny sieci Web wybieramy Więcej szablonów sieci Web. Z zakładki Ogólne wybieramy interesującą nas opcję . Zauważmy, że niektóre ikonki są podpisane jako kreatory. Oznacza to, że po wybraniu tej witryny, program uruchomi tzw. kreator, który zapyta nas o niektóre opcje witryny. Po prawej stronie okna dialogowego w sekcji Opcje wpisujemy lokalizację nowej witryny. Możemy tutaj użyć przycisku Przeglądaj, który pozwoli łatwo znaleźć odpowiedni katalog, jeżeli nie pamiętamy ścieżki do niego.

  W oknie Nowa lokalizacja sieci Web rozwijamy listę Szukaj w, która znajduje się na pasku narzędzi tego okna dialogowego i wybieramy odpowiedni katalog. W centralnej części okna zostanie wyświetlona zawartość wybranego  folderu. Aby otworzyć jeden z folderów pokazanych w tej części, podświetlamy go i klikamy przycisk Otwórz (prawy dolny róg okna). Gdy znajdziemy właściwą lokalizację wpisujemy nazwę witryny w polu w dolnej części okna Nowa lokalizacja.

  Czasem do utworzenia strony lub witryny WWW, program potrzebuje dodatkowych informacji. W takim przypadku uruchamiany jest kreator. Przykładem takiego obiektu jest strona dyskusji. Wybieramy Plik, Nowy, Witryna sieci Web i w ten sposób otwieramy znane już okno dialogowe Szablony witryn sieci Web. Klikamy dwukrotnie ikonkę Kreator sieci Web dyskusji. W kilku lub kilkunastu krokach kreator zada nam pytania, które pozwolą dostosować witrynę do indywidualnych wymagań. Możemy zostać zapytani o tytuł witryny, sposób wyświetlania danych, itd. Po kreatorze poruszamy się klikając przyciski Dalej lub Wstecz. Na ostatniej stronie, po upewnieniu się, że wszystkie opcje zaznaczyliśmy prawidłowo, wciskamy Zakończ. Następnie będziemy musieli poczekać kilka sekund na utworzenie witryny.

  Najprostszą witryna jest jednostronicowa sieć Web. Jeżeli otworzymy widok folderów tej witryny, zauważymy, że składa się ona ze strony głównej - index.htm oraz dwóch katalogów images i _private. Jeżeli chcemy umieścić na stronie jakikolwiek obiekt, np. zdjęcie, pamiętajmy, aby umieścić je w katalogu witryny. Dzięki temu, po przeniesieniu witryny w inne miejsce lub po umieszczeniu jej na serwerze WWW, ścieżka dostępu do obrazu nie zostanie "zgubiona".

  Program FrontPage zawiera również bardziej rozbudowane szablony. Przykładem może być Strona obsługi klienta. Witryna składa się z wielu połączonych ze sobą stron i stopniem zaawansowania przypomina najczęściej oglądane strony WWW. Centralną część strony głównej zajmują pola z przykładowym tekstem. Aby go zmienić wystarczy umieścić kursor w odpowiedniej sekcji. Na lewym marginesie strony widzimy rząd zakładek witryny - tzw. hiperłączy. Jeżeli klikniemy którąś z nich , trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, otworzymy projekt wybranej strony.

  O wiele łatwiej projektuje się witrynę, jeżeli znamy wszystkie zależności pomiędzy jej stronami. Do wyświetlania drzewa witryny służy widok nawigacji. Z menu głównego wybieramy Widok, Nawigacja i w głównej części okna programu pojawi się czytelny graf tworzonej witryny. Widok nawigacji możemy oglądać również w okienku, które znajduje się po lewej stronie okna głównego programu. W stopce tego okienka zadań są dwie zakładki przełączania widoków: Lista folderów oraz Nawigacja.

  Warto również sprawdzić, czy pomiędzy stronami istnieją hiperłącza, które zapewnią przejście między jednym arkuszem a drugim. W tym celu wybieramy Widok, Hiperłącza lub wybieramy zakładkę hiperłącza na dolnym pasku okna programu. Strzałka pokazuje możliwy kierunek przejścia. Aby sprawdzić hiperłącza od lub do innej strony niż główna, klikamy znak"+" na ikonce wybranej strony. Po lewej stronie program wyświetli hiperłącza "do" wybranej strony, natomiast po prawej - "od". Witryna powinna być tak zaprojektowana, aby do każdej strony istniało hiperłącze, w przeciwnym razie będzie one niedostępne dla użytkownika przeglądającego witrynę WWW. Poza tym z każdej strony powinno być przejście przynajmniej do strony głównej i nadrzędnej.

  Nie wszystkie hiperłącza w szablonie zostały poprawnie zdefiniowane. Może się zdarzyć, że sami będziemy musieli takie utworzyć. Czasami, jeżeli klikniemy łącze z wciśniętym klawiszem Ctrl, zamiast strony pierwszego pojawi się komunikat o błędzie. Oznacza to, że sami musimy stronę oraz utworzyć hiperłącze.

  Aby wprowadzić hiperłącze zaznaczamy słowo lub tekst, po którego kliknięciu powinna otworzyć się nowa strona, i wybieramy z głównego menu Wstaw, Hiperłącze. Otworzy się okno dialogowe Edytowanie hiperłącza. Z lewej strony okna znajduje się sekcja Połącz z. Jeśli mamy zamiar utworzyć nowy plik, wybieramy Utwórz nowy dokument - zmieni się wygląd okna dialogowego. Następnie w pole Nazwa wpisujemy nazwę nowej strony. Poniżej widzimy pełną ścieżkę do pliku. Jeśli chcemy umieścić stronę w innej lokalizacji, co nie jest zalecane, klikamy przycisk Przeglądaj.

  Możemy również najpierw utworzyć nową stronę, a później dodać hiperłącze do niej. W tym celu klikamy przycisk Nowa strona, który znajduje się na pasku narzędzi programu, następnie zapisujemy stronę w folderze witryny. Dopiero teraz możemy dodać do niej hiperłącze. Otwieramy stronę, na której powinien znajdować się odnośnik do nowej strony, zaznaczamy tekst hiperłącza i wybieramy Wstaw, Hiperłącze z menu głównego. Teraz w oknie dialogowym Edytowanie hiperłącza wybieramy Istniejący plik lub strona sieci Web z sekcji Połącz z. W polu Szukaj w powinna pojawić się nazwa katalogu witryny. Nastepnie znajdujemy nowo utworzoną stronę na liście rozwijanej Bieżący folder i zatwierdzamy przyciskiem OK.

  Nowa strona będzie odpowiadała reszcie szatą graficzną i układem. W jej głównej części wpisujemy tekst, wklejamy obiekty itp. Zauważmy, że w stopce strony brakuje hiperłączy. Zamiast tego widnieje komunikat, aby dodać tę stronę do widoku Nawigacja.

  Aby dodana strona była w pełni funkcjonalna, musimy dodać ją do widoku nawigacji - dzięki temu w jej dolnej części pojawią się hiperłącza do innych stron. Najpierw znajdujemy nowy plik na liście folderów po lewej stronie okna programu, następnie "łapiemy" ją lewym przyciskiem myszy i "przeciągamy" do widoku nawigacji. Puszczamy klawisz myszy, gdy w szara linią połączy nową stronę z jej nadrzędną.

  Dla administratora strony bardzo przydatne są komentarze. Jest to tekst niewidoczny w podglądzie i na stronie WWW, natomiast pokazuje się w widoku projektu strony. Komentarze mogą zawierać notatki, uwagi osób projektujących stronę. Aby wstawić komentarz, jaki się już domyślamy, wybieramy Wstaw, Komentarz. Otworzy się okno dialogowe, w którym wpisujemy tekst komentarza i zatwierdzamy przyciskiem OK.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft FrontPage 2003