Instalacja SQL Server 2016 w edycjach Developer i Evaluation

Instalacja SQL Server 2016 w edycjach Developer i Evaluation

 Krzysztof Kapustka
Krzysztof Kapustka
00:00
15.03.2017
5665 wyświetleń

Proces instalacji nowej instancji serwera SQL Server 2016 jest w ogólnym rozrachunku bardzo zbliżony, a niekiedy identyczny jak proces instalacji starszych wersji SQL Server. Przykładowo w stosunku do wersji SQL Server 2014 obecny proces instalacji, poza pewnymi udogodnieniami i dodatkowymi opcjami konfiguracyjnymi, różni się w zasadzie jedynie kolejnością poszczególnych kroków instalatora.

Gdy mamy już pozyskany nośnik lub obraz instalacyjny wybranej edycji systemu SQL Server 2016 - w tym wypadku bezpłatnej edycji Developer lub czasowej edycji Enterprise - i odpowiednio zaplanowaliśmy jej wdrożenie w naszym środowisku, możemy przystąpić do procesu instalacji instancji serwera bazy danych. Aby rozpocząć proces instalacji serwera SQL Server 2016, należy umieścić jego nośnik instalacyjny w napędzie fizycznym lub zamontować pobrany obraz ISO tego nośnika w napędzie wirtualnym systemu Windows. Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, należy wyświetlić zawartość nośnika lub obrazu instalacyjnego w oknie Eksploratora plików, a następnie ręcznie uruchomić program Setup.exe, oznaczony ikoną z białym symbolem strzałki na zielonym tle.

Po chwili na ekranie wyświetli się skromne okno dialogowe SQL Server 2016 z komunikatem Please wait while Microsoft SQL Server 2016 Setup processes the current operation, które zostanie zamknięte automatycznie po zakończeniu wstępnego przetwarzania. Następnie na ekranie pojawi się główne okno SQL Server Installation Center, będące centralną lokalizacją startową, z której będziemy mogli dokonać wielu różnych operacji związanych z nabytym produktem SQL Server, wliczając w to również instalację nowej bądź też modyfikację już istniejącej instancji serwera bazy danych.

Aby zainstalować nową instancję serwera SQL Server, należy przejść do kategorii Installation, a następnie kliknąć opcję New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation (Nowa samodzielna instalacja SQL Server lub dodanie funkcji do istniejącej instalacji). Po chwili w odrębnym oknie uruchomiony zostanie właściwy instalator nowej instancji SQL Server składający się kilkunastu kroków prezentowanych na oddzielnych stronach (całkowita liczba kroków instalatora uzależniona będzie od wybranych funkcji do zainstalowania), z których pierwszą interaktywną stroną będzie zazwyczaj strona Product Updates. Jak łatwo zauważyć, nie jest to pierwsza z dostępnych stron instalatora. Poprzedzająca ją strona Global Rules zostanie nam zaprezentowana tylko w przypadku, gdy instalator podczas sprawdzania określonych warunków wstępnych wykryje pewne nieprawidłowości, które uniemożliwiłyby mu dalszą pracę.

Strona Global Rules

Na stronie Global Rules (Reguły globalne) instalator dokona sprawdzenia poprawności stanu maszyny oraz konfiguracji pewnych ustawień, które mogą mieć potencjalny wpływ na dalszy przebieg instalacji. Jakiekolwiek podane na tym ekranie niepowodzenia trzeba będzie naprawić, aby możliwe było kontynuowanie procesu instalacji. Instalator sprawdza przykładowo, czy żaden komponent nie zgłasza żądania ponownego uruchomienia systemu lub czy określone usługi, klucze rejestru i dodatki są obecne i poprawnie zainstalowane. Jeśli jednak zainstalowaliśmy w systemie wszystkie niezbędne wymagania wstępne, strona Global Rules zostanie automatycznie pominięta, przez co interakcja z programem instalatora rozpocznie się od strony Product Updates. Oczywiście w celu podejrzenia wyników uzyskanych w ramach operacji sprawdzania na stronie Global Rules możemy cofnąć się na tę stronę za pomocą przycisku Back.

Strona Product Updates

Na stronie tej mamy możliwość pobrania i uwzględnienia w procesie instalacji dostępnych aktualizacji i poprawek dla systemu SQL Server 2016. Jako że w większości przypadków zawierają one modyfikacje i poprawki krytyczne związane bezpośrednio z wydajnością serwera lub jego bezpieczeństwem, dobrą praktyką jest pozostawienie tej opcji w konfiguracji domyślnej.

Strona Install Setup Files

W kolejnym kroku, oznaczonym jako Install Setup Files, instalator pobierze z sieci, a następnie zainstaluje aktualizacje dla siebie samego. Może się więc zdarzyć, że po zainstalowaniu pewnych składników instalator zostanie uruchomiony ponownie, poprzednie kroki instalatora zostaną usunięte z listy po lewej stronie, zaś sam proces instalacji będzie kontynuowany od kolejnego kroku - Install Rules lub Installation Type, w zależności od tego, czy w kroku Install Rules wykryte zostały jakiekolwiek nieprawidłowości, co zostało omówione poniżej.

Strona Install Rules

Podobnie jak w przypadku strony Global Rules, w kroku oznaczonym jako Install Rules (Reguły instalacji) instalator dokona sprawdzenia systemu pod kątem możliwości wystąpienia potencjalnych problemów podczas trwania instalacji. Na tym etapie sprawdzana jest chociażby funkcjonalność i konfiguracja zapory sieciowej systemu Windows, spójność kluczy rejestru dla produktu SQL Server czy dostępność w systemie biblioteki Fusion Active Template Library. Dla reguł oznaczonych statusem Warning można uzyskać więcej informacji poprzez kliknięcie odpowiadającego im łącza z etykietą. Problemy dla reguł instalacji ze statusem Failed będą musiały zostać rozwiązane, zanim instalator będzie mógł kontynuować pracę.

W przypadku napotkania takiego problemu wystarczy zazwyczaj doinstalować jakiś komponent lub przykładowo chwilowo wyłączyć zaporę sieciową lub skonfigurować w niej odpowiednie porty, a następnie kliknąć przycisk Re-run (Uruchom ponownie), bez konieczności przerywania procesu instalacji. W przypadku niewykrycia żadnych problemów (wszystkie pozycje reguł ze statusem Passed) ekran ten jest automatycznie pomijany, a instalator przechodzi do kroku Installation Type. W naszym przykładzie otrzymaliśmy ostrzeżenie, że instancję SQL Server próbowaliśmy zainstalować na kontrolerze domeny, co oczywiście nie jest zalecane.

Strona Installation Type

Na stronie tej wskazujemy, czy chcemy dokonać instalacji nowej instancji serwera SQL Server lub zainstalować w systemie którykolwiek z komponentów współdzielonych przez wszystkie instancje (opcja Perform a new installation of SQL Server 2016)czy też dodać określone funkcje do już istniejącej instancji serwera SQL Server 2016 (opcja Add features to an existing instance of SQL Server 2016. W dolnej części ekranu widnieć będą nazwy i identyfikatory wszystkich istniejących na serwerze instancji SQL Server wraz z wykazem zainstalowanych dla nich funkcji, nazwą edycji oraz numerem wersji.

Strona Product Key

Na stronie Product Key (Klucz produktu) zostaniemy poproszeni o wprowadzenie 25-znakowego klucza produktu dla zakupionej przez nas edycji systemu SQL Server, co ma na celu zweryfikowanie jej oryginalności. Jeśli zamierzamy korzystać z darmowej edycji Express, chcemy wypróbować testową wersję SQL Server w edycji Enterprise lub zamierzamy zainstalować w środowisku testowym pełnoprawną edycję Developer, możemy zaznaczyć opcję Specify a free edition (Określ edycję darmową), a następnie wybrać odpowiadającą nam wersję produktu. Jak już wspomnieliśmy w artykule omawiającym poszczególne edycje systemu SQL Server, edycja Express jest produktem w pełni darmowym, ale oferującym stosunkowo małą funkcjonalność. Z kolei oferowana wersja ewaluacyjna jest pełną wersją produktu w edycji Enterprise, przy czym z wersji tej możemy korzystać przez maksymalnie 180 dni. Po tym okresie będziemy musieli ją zakupić lub odinstalować. Z kolei edycja Developer jest bezpośrednim odpowiednikiem edycji Enterprise, ale pozbawionym praw do wykorzystywania w środowisku produkcyjnym. Po wprowadzeniu posiadanego klucza lub wybraniu jednej z darmowych edycji przechodzimy do kolejnej strony instalatora.

Strona License Terms

Na stronie License Terms widnieją warunki umowy dotyczące licencjonowania produktu SQL Server, spersonalizowane pod wybraną przez nas wersję i edycję tego systemu. Warunki umowy akceptujemy poprzez zaznaczenie pole wyboru "I accept the licence terms". W poprzednich wersjach na ekranie tym mieliśmy jeszcze możliwość przystąpienia do programu poprawy doświadczenia klienta, a także włączenia funkcji automatycznego raportowania błędów do firmy Microsoft w celu poprawy jakości, niezawodności i wydajności wykorzystywanego produktu i jego przyszłych wersji. Wygląda na to, że w wersji 2016 czynności te nie są już opcjonalne i pewne informacje statystyczne wysyłane są do siedziby Microsoft automatycznie, o czym informuje nas specjalny komunikat.

Dodatkowe informacje na temat zasad zachowania prywatności otrzymamy po kliknięciu łącza "Privacy Statement". Oczywiście dalsza instalacja nie będzie możliwa bez akceptacji przedstawionych nam warunków umowy.

Strona Feature Selection

Na stronie Feature Selection (Wybór funkcji) mamy możliwość precyzyjnego doboru komponentów systemu SQL Server, które chcemy zainstalować w ramach nowej instancji (lub doinstalować do instancji już istniejącej). Elementy te pogrupowane zostały na trzy główne kategorie: Instance Features (Funkcje instancji), Shared Features (Funkcje współdzielone) oraz Redistributable Features (Funkcje redystrybucji).

Funkcje instancji

Funkcje instancji to funkcje, które konfigurowane są i działają w obrębie każdej instancji SQL Server z osobna. Oznacza to, że dana funkcja w jednej instancji SQL Server nie ma wpływu na działanie tej samej funkcji w innej instancji SQL Server, nawet jeśli instancje te działają na tym samym serwerze. Do funkcji instancji zaliczamy usługę silnika bazy danych wraz z funkcjami replikacji, wyszukiwaniem pełnotekstowym i semantycznym oraz usługami jakości danych, a także usługi analizy i raportowania.

Funkcje współdzielone

Funkcje współdzielone to funkcje, które instalowane są raz dla wszystkich instancji serwera bazy danych. Do funkcji tych należą praktycznie wszystkie pozostałe komponenty serwera SQL Server, takie jak usługi raportowania dla SharePoint, liczne narzędzia łączności klienta, usługi integracji oraz narzędzia zarządzania, których istotnym elementem jest narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio.

Funkcje redystrybucji

Funkcje redystrybucji to dodatkowe komponenty, które udostępniane są w ramach rozszerzonych funkcji serwera SQL Server. Przykładem tego rodzaju funkcji mogą być chociażby wtyczki rozszerzające funkcjonalność pakietu Microsoft Office. Elementy te są zazwyczaj instalowane automatycznie i tylko w miarę potrzeb.

W dolnej części strony Feature Selection za pomocą przycisków Select All i Unselect All mamy możliwość szybkiego zaznaczenia lub odznaczenia wszystkich dostępnych funkcji, a także zdefiniowania nadrzędnych ścieżek do katalogów, w których funkcje te zostaną zainstalowane (z podziałem na funkcje instancji, funkcje współdzielone 32-bitowe i funkcje współdzielone 32-bitowe).

Strona Feature Rules

Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich ekranów dotyczących sprawdzania reguł, na stronie Feature Rules instalator dokona sprawdzenia stanu systemu pod kątem obecności wszystkich komponentów wymaganych przez wybrane przez nas funkcje i usługi systemu SQL Server. Przykładowo podstawowe komponenty SQL Server, takie jak usługa Database Engine czy narzędzie zarządzania Management Studio, mogą wymagać obecności w systemie odpowiedniej wersji środowiska Microsoft .NET Framework, a zainstalowane w systemie wcześniejsze instancje programu Visual Studio (na którym bazuje Management Studio) mogą wymagać przeprowadzenia ich aktualizacji.

Ponownie, w przypadku napotkania na tym etapie na jakikolwiek problem możemy bez przeszkód spróbować rozwiązać go bez przerywania procesu instalacji, a następnie powrócić do bieżącego okna instalatora i kliknąć przycisk Re-run w celu ponownej ewaluacji wymagań. Jeśli jednak po instalacji jakiegoś dodatkowego komponentu zachodzi potrzeba ponownego uruchomienia komputera, konieczne będzie zamknięcie instalatora i wznowienie jego pracy od nowa już po restarcie systemu.

Strona Instance Configuration

W kolejnym kroku, zatytułowanym Instance Configuration, dokonujemy konfiguracji instalowanej instancji serwera SQL Server. Jak pamiętamy, na jednej maszynie możemy mieć uruchomionych kilka takich instancji, z których każda przechowuje swoje własne ustawienia, a także potencjalnie jedną lub kilka baz danych. Jeśli jest to nasza pierwsza instancja na serwerze, będzie to standardowo tzw. instancja domyślna (default instance) o nazwie i identyfikatorze MSSQLSERVER. Instancja domyślna identyfikowana jest w obrębie sieci za pomocą nazwy komputera, na której jest zainstalowana, a to oznacza, że na danym serwerze może istnieć tylko jedna instancja domyślna, gdyż w przeciwnym razie nie moglibyśmy się do nich jednoznacznie odnosić.

Jeśli natomiast na serwerze wykryto już inną działającą instancję, bądź też sami decydujemy się zainstalować pierwszą lub kolejną instancję jako instancję nazwaną (ang. named instance) - przykładowo w celu zainstalowania obok siebie kilku różnych wersji systemu SQL Server - instancja taka musi mieć nadaną niestandardową nazwę, zaś w obrębie sieci będzie ona identyfikowana przez nazwę hosta połączoną z nazwą instancji, np. SERWER1\INSTANCJA2.

Prócz łatwej do zapamiętania nazwy, każdej instancji nadawany jest także specjalny identyfikator, który staje się jednocześnie częścią jej ścieżki instalacyjnej. W przypadku instalacji domyślnej instancji serwera SQL Server nie zaleca się modyfikowania jej sugerowanego identyfikatora, nawet jeśli instalator daje nam taką możliwość.

Warto zwrócić uwagę, że na ekranie Instance Configuration instalator sprawdzi i podpowie nam, czy na serwerze lokalnym działa już jakaś instancja systemu SQL Server, a jeśli tak, zostanie ona wylistowana na liście w dolnej części okna. Dla każdej takiej instancji podawana jest jej nazwa, identyfikator, zainstalowane w jej obrębie funkcje, a także edycja i wersja systemu SQL Server, pod którą została ona zainstalowana i uruchomiona.

Strona Server Configuration

Na domyślnej karcie Service Accounts (Konta usług) strony Server Configuration (Konfiguracja serwera) dokonujemy konfiguracji kont użytkownika, za pomocą których system Windows będzie mógł uzyskać dostęp i sterować pracą poszczególnych usług systemu SQL Server. Jak pamiętamy, w systemach Windows każda usługa wykonywana jest w kontekście zabezpieczeń konkretnego konta użytkownika, które wybierane jest dla niej w momencie instalacji tej usługi w systemie. Usługi systemowe Windows mają w większości przypadków z góry określone konta lokalne i sieciowe, których użytkownik nigdy nie modyfikuje. Dla niektórych usług zewnętrznych, takich jak instalowane przez nas usługi systemu SQL Server, możemy zaakceptować domyślnie tworzone konta NT Service i NT Authority wraz z wygenerowanymi dla nich hasłami bądź zdefiniować w systemie (lub domenie) swoje własne konta użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. W tym drugim przypadku nazwy i hasła dla tych kont należy wprowadzić w odpowiadających im polach w kolumnach Account Name oraz Password.

W ramach obszerniejszej instalacji systemu SQL Server dla wybranych komponentów instalowane są przykładowo usługi SQL Server Agent, SQL Server Database Engine, SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services, SQL Server Integration Services i SQL Server Browser. Usługi te mogą być teoretycznie obsługiwane przez jedno konto o dość obszernych uprawnieniach, przy czym ze względów bezpieczeństwa zaleca się rozdzielenie obsługi tych usług na osobne konta użytkowników. Dla każdej z podanych usług możemy również określić sposób jej uruchamiania w systemie - automatyczny, ręczny lub wyłączony.

Dodatkowo na karcie Collation (Sortowanie) możemy spersonalizować domyślny sposób sortowania danych dla silnika bazy danych tworzonej instancji oraz dla usług analizy, jeśli zostały one wybrane do zainstalowania.

Etap konfiguracji poszczególnych funkcji i usług systemu SQL Server

W ramach kolejnego etapu instalacji należy dokonać konfiguracji tych funkcji systemu SQL Server, które wybraliśmy do zainstalowania. Sposób konfiguracji poszczególnych funkcji rozdzielony został na odrębne artykuły, których lista znajduje się poniżej.

Kontynuacja pracy instalatora systemu SQL Server

Po zakończeniu konfigurowania poszczególnych komponentów systemu SQL Server w ramach dedykowanych im kroków instalatora, instalator na stronie Feature Configuration Rules dokona sprawdzenia konfiguracji poszczególnych funkcji pod kątem potencjalnych problemów mogących zakłócić proces ich instalacji w systemie. Jeśli proces sprawdzania poprawności systemu i konfiguracji nie wykrył żadnych problemów, zostaniemy przeniesieni na stronę Ready to Install.

Strony Ready to Install i Installation Progress

Na ekranie Ready to Install otrzymamy podsumowanie wszystkich naszych dotychczasowych wyborów, wraz z podaniem ścieżki do wygenerowanego i zawierającego te informacje pliku konfiguracyjnego ConfigurationFile.ini. Za pomocą tego pliku (po jego odpowiednich modyfikacjach) z poziomu wiersza poleceń będziemy mogli dokonać nienadzorowanej instalacji kolejnej instancji systemu SQL Server.

Po kliknięciu przycisku Next w ramach kroku Installation Progress rozpocznie się właściwy proces instalacji wybranych komponentów serwera SQL Server. W zależności od szybkości serwera i wybranych składników proces ten może potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut, tak że w przypadku mniej wydajnego serwera należy uzbroić się w cierpliwość.

Strona Complete

Po zakończeniu procesu instalacji instalator przedstawi nam ostatni możliwy do wyświetlenia ekran o nazwie Complete. Stanowi on wykaz wszystkich wybranych przez nas do zainstalowania funkcji i komponentów oraz stan powodzenia ich instalacji w systemie. W przypadku instalacji zakończonej pomyślnie wszystkie funkcje powinny być oznaczone zieloną ikoną OK widoczną przy ich nazwie, zaś ich wartości w kolumnie Status powinny wskazywać Succeded (Pomyślnie). Warto zwrócić uwagę na to, że w dolnej części okna dialogowego znajdować się będzie łącze prowadzące do pliku dziennika instalacyjnego, który w razie ewentualnych niepowodzeń możemy sobie przejrzeć w poszukiwaniu ich potencjalnych przyczyn.

Zakończenie instalacji

Na tym etapie można już zamknąć okno instalatora poprzez kliknięcie przycisku Close i z poziomu okna SQL Server Installation Cener przystąpić do instalacji niezbędnych narzędzi zarządzania.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Planowanie i wdrażanie