Jak podejrzeć włączone składniki Windows?

Jak podejrzeć włączone składniki Windows?

Autor: Krzysztof Kapustka

Opublikowano: 6/11/2015, 12:00 AM

Liczba odsłon: 3777

Podobnie jak ma to miejsce na systemach serwerowych, na których możemy sprawdzić bieżący stan i zainstalować z poziomu powłoki Windows PowerShell wszystkie role serwera oraz ich usługi i funkcje, również wydania klienckie Windows oferują nam wygodne polecenia powłoki PowerShell umożliwiające szybkie sprawdzenie i włączenie poszczególnych składników systemu. O ile w przypadku Windows Servera skorzystalibyśmy z polecenia Get-WindowsFeature, o tyle systemy klienckie pozbawione są tej komendy i oferują nam polecenie zastępcze o nazwie Get-WindowsOptionalFeature.

Zobaczmy zatem, jak w prosty sposób dowiedzieć się, które ze składników systemu Windows są aktualnie włączone, rozpatrując przy tym różne metody formatowania wyników.

Aby wylistować wszystkie dostępne w systemie składniki korzystamy z tego polecenia z jednym obowiązkowym parametrem, wskazującym czy chcemy odnieść się do działającego lokalnie systemu (parametr -Online), czy też do zachowanego obrazu WIM innej instancji Windows (parametr -Path):

PS C:\Windows\system32> Get-WindowsOptionalFeature -Online


Feature Name : Microsoft-Hyper-V-All
State    : Enabled

Feature Name : Microsoft-Hyper-V-Tools-All
State    : Enabled

Feature Name : Microsoft-Hyper-V
State    : Enabled

Feature Name : Microsoft-Hyper-V-Management-Clients
State    : Enabled

Feature Name : Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell
State    : Enabled

Feature Name : Printing-Foundation-Features
State    : Enabled

Feature Name : Printing-Foundation-LPRPortMonitor
State    : Disabled

Feature Name : Printing-Foundation-LPDPrintService
State    : Disabled

Feature Name : Printing-Foundation-InternetPrinting-Client
State    : Enabled

Feature Name : FaxServicesClientPackage
State    : Enabled

Feature Name : ScanManagementConsole
State    : Disabled

Feature Name : LegacyComponents
State    : Enabled

Feature Name : DirectPlay
State    : Enabled

Feature Name : SimpleTCP
State    : Disabled

...

Po wykonaniu powyższego polecenia cmdlet otrzymamy pełny wykaz poszczególnych składników systemu Windows wraz z ich bieżącym stanem - włączony lub wyłączony.

Jeśli interesują nas jedynie te składniki, które zostały włączone, możemy otrzymane wyniki przepuścić przez dodatkowy filtr, jak w przykładzie poniżej:

PS C:\Windows\system32> Get-WindowsOptionalFeature -Online | Where-Object State -eq "Enabled"


Feature Name : Microsoft-Hyper-V-All
State    : Enabled

Feature Name : Microsoft-Hyper-V-Tools-All
State    : Enabled

Feature Name : Microsoft-Hyper-V
State    : Enabled

Feature Name : Microsoft-Hyper-V-Management-Clients
State    : Enabled

Feature Name : Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell
State    : Enabled

Feature Name : Printing-Foundation-Features
State    : Enabled

Feature Name : Printing-Foundation-InternetPrinting-Client
State    : Enabled

Feature Name : FaxServicesClientPackage
State    : Enabled

Feature Name : LegacyComponents
State    : Enabled

Feature Name : DirectPlay
State    : Enabled

...

Z kolei korzystając ze stanów "Disabled" lub "EnablePending" w podobny sposób możemy wylistować sobie składniki, które są aktualnie wyłączone, lub po włączeniu których wymagany jest restart systemu (przykładem takiego składnika może być chociażby kliencka funkcja Hyper-V, której składnik Microsoft-Hyper-V do momentu ponownego uruchomienia komputera będzie miał po jej włączeniu status EnablePending).

Jak nie trudno zauważyć, tworzona w ten sposób lista jest dosyć długa, dlatego warto sobie otrzymane wyniki przeformatować do postaci bardziej czytelnej tabeli, jak to zrobiliśmy w poniższym przykładzie:

PS C:\Windows\system32> Get-WindowsOptionalFeature -Online | Where-Object State -eq "Enabled" 
            | Format-Table

FeatureName                                   State
-----------                                   -----
Microsoft-Hyper-V-All                              Enabled
Microsoft-Hyper-V-Tools-All                           Enabled
Microsoft-Hyper-V                                Enabled
Microsoft-Hyper-V-Management-Clients                       Enabled
Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell                     Enabled
Printing-Foundation-Features                           Enabled
Printing-Foundation-InternetPrinting-Client                   Enabled
FaxServicesClientPackage                             Enabled
LegacyComponents                                 Enabled
DirectPlay                                    Enabled
Windows-Defender-Default-Definitions                       Enabled
MicrosoftWindowsPowerShellV2Root                         Enabled
MicrosoftWindowsPowerShellV2                           Enabled
Internet-Explorer-Optional-amd64                         Enabled
NetFx3                                      Enabled
WCF-Services45                                  Enabled
WCF-TCP-PortSharing45                              Enabled
NetFx4-AdvSrvs                                  Enabled
MediaPlayback                                  Enabled
WindowsMediaPlayer                                Enabled
Microsoft-Windows-MobilePC-LocationProvider-INF                 Enabled
Printing-XPSServices-Features                          Enabled
MSRDC-Infrastructure                               Enabled
SearchEngine-Client-Package                           Enabled
Xps-Foundation-Xps-Viewer                            Enabled
WorkFolders-Client                                Enabled
SMB1Protocol                                   Enabled

Idąc dalej tym tropem, skoro jawnie żądamy wyświetlenia tylko i wyłącznie składników włączonych, możemy śmiało ograniczyć prezentowane wyniki jedynie do nazw rozważanych pakietów, pomijając przy tym wszelkie dodatkowe informacje:

PS C:\Windows\system32> Get-WindowsOptionalFeature -Online | Where-Object State -eq "Enabled" 
            | Format-Wide


Microsoft-Hyper-V-All                   Microsoft-Hyper-V-Tools-All
Microsoft-Hyper-V                     Microsoft-Hyper-V-Management-Clients
Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell          Printing-Foundation-Features
Printing-Foundation-InternetPrinting-Client        FaxServicesClientPackage
LegacyComponents                     DirectPlay
Windows-Defender-Default-Definitions           MicrosoftWindowsPowerShellV2Root
MicrosoftWindowsPowerShellV2               Internet-Explorer-Optional-amd64
NetFx3                          WCF-Services45
WCF-TCP-PortSharing45                   NetFx4-AdvSrvs
MediaPlayback                       WindowsMediaPlayer
Microsoft-Windows-MobilePC-LocationProvider-INF      Printing-XPSServices-Features
MSRDC-Infrastructure                   SearchEngine-Client-Package
Xps-Foundation-Xps-Viewer                 WorkFolders-Client
SMB1Protocol

A co jeśli interesuje nas stan jednego konkretnego składnika? Innymi słowy, jak szybko sprawdzić czy przykładowo funkcja Hyper-V została w systemie włączona? Aby to zrobić, wystarczy posłużyć się dodatkowym parametrem polecenia Get-WindowsOptionalFeature o nazwie -FeatureName, dla którego podajemy interesujący na składnik systemu Windows:

PS C:\Windows\system32> Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V


Feature Name   : Microsoft-Hyper-V
Display Name   : Platforma Hyper-V
Description    : Udostępnia usługi umożliwiające tworzenie maszyn wirtualnych i ich zasobów
          oraz zarządzanie nimi.
Restart Required : Possible
State       : Enabled
Custom Properties :
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia