Zamknij komunikat

Nowy Office 2013
Do góry Skomentuj

Konta użytkowników w Windows XP

Konta użytkowników w Windows XP

Przemysław Izdebski
18 kwietnia 2007
295 197
Odsłony
Przemysław Izdebski
18 kwietnia 2007
295 197
Odsłony

Wprowadzenie

Windows XP jest pierwszym systemem firmy Microsoft przeznaczonym do użytku domowego, oferującym funkcjonalność tworzenia kont użytkowników. Dawniej takie możliwości były zarezerwowane dla systemów przeznaczonych do użytku korporacyjnego - Windows NT i Windows 2000.

Korzyści ze stosowania kont użytkowników

Konta umożliwiają każdemu użytkownikowi komputera personalizację swojego środowiska pracy, czyli stosowanie własnych ustawień pulpitu, Eksploratora Windows i przeglądarki internetowej - ulubionych witryn i historii. Zmiany tych ustawień nie wpływają na środowiska pozostałych użytkowników. Konta umożliwiają również kontrolę dostępu do plików (wraz z systemem NTFS) i zasobów sieciowych, dzięki czemu każdy użytkownik może łatwo i bezpiecznie przechowywać i korzystać z plików niedostępnych dla innych. Dlatego każda osoba regularnie używająca komputera powinna posiadać na nim swoje konto - ułatwi to korzystanie z systemu zarówno sobie jak i pozostałym użytkownikom.

Rodzaje kont

Konta użytkowników dzielą się na trzy grupy:

 • lokalne konta użytkowników
 • domenowe konta użytkowników
 • konta wbudowane

Lokalne konta najczęściej są wykorzystywane w pracy na pojedynczych komputerach lub połączonych w grupy robocze - czyli w najpopularniejszych zastosowaniach domowych. Są przechowywane na komputerze lokalnym, na którym zostały stworzone i tylko na nim można ich używać.

Domenowe konta są wykorzystywane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy komputer pracuje w domenie (członkostwo w domenie jest możliwe tylko dla Windows XP Professional). Są one przechowywane na komputerze będącym kontrolerem domeny i tylko na nim można je zakładać. Logując się na konto domenowe, logujemy się do domeny, czyli nazwa użytkownika i hasło są wysyłane do kontrolera domeny, gdzie odbywa się autoryzacja użytkownika - a nie na komputerze lokalnym, jak było w wypadku kont lokalnych. Dzięki temu, posiadając tylko jedno konto w domenie, możemy się logować na wszystkich komputerach do niej podłączonych.

Wbudowane konta, czyli konto Administratora i Gościa, tworzą się automatycznie podczas instalacji systemu. Nie można ich usunąć, chociaż konto Gościa można wyłączyć. Omówimy je szerzej w dalszej części artykułu.

Uprawnienia kont

Każde konto ma jeden z dwóch predefiniowanych zestawów uprawnień - Administrator lub Ograniczony.

Administrator - ma takie same prawa jak wbudowane konto Administratora. Użytkownik zalogowany na profilu z prawami administratora ma pełny dostęp do wszystkich ustawień komputera i rejestru systemowego, czyli może tworzyć i edytować inne konta, instalować aplikacje, dokonywać zmian sprzętowych, ma dostęp do plików innych użytkowników (za wyjątkiem plików oznaczonych jako prywatne). W systemie zawsze istnieje wbudowane konto administratora, jednak ze względów bezpieczeństwa warto, aby istniał co najmniej jeden lokalny profil z prawami administratora., aby można było z niego zarządzać komputerem bez konieczności logowania się na konto wbudowane.

Ograniczone - konto przeznaczone do zwyczajnej pracy na komputerze. Użytkownik zalogowany na takim profilu posiada uprawnienia do zmian swoich ustawień pulpitu, skrótów, wyświetlania, może również zmienić lub nawet usunąć swoje hasło. Nie może instalować niektórych aplikacji i nie ma dostępu do ustawień i plików innych użytkowników.

Podsumowanie różnic pomiędzy oboma typami kont znajduje się w tabelce:

Administrator

Ograniczone

Instalacja oprogramowania i sprzętu TAK NIE
Wprowadzanie zmian w całym systemie TAK NIE
Dostęp i odczyt do wszystkich plików (poza prywatnymi) TAK NIE
Tworzenie i usuwanie kont użytkowników TAK NIE
Zmiany ustawień kont innych użytkowników TAK NIE
Zmiana nazwy i typu własnego konta TAK NIE
Zmiana związanego z kontem obrazka TAK TAK
Tworzenie, zmiana i usuwanie własnego hasła TAK TAK

Jak widać z powyższej tabelki, użytkownicy korzystający z kont ograniczonych pracują w swoich autonomicznych środowiskach, które nie powinny ze sobą interferować. W praktyce kontrola systemu nie jest tak ścisła, jednak stworzenie wszystkim użytkownikom komputera ich prywatnych kont ograniczonych w znacznym stopniu pozwala odseparować ich środowiska od siebie i umożliwić im swobodę personalizacji.

Do codziennego użytku zalecane jest korzystanie z konta ograniczonego, pomimo irytującej konieczności przelogowywania się na konto administratora w celu instalacji niektórych aplikacji. Mimo pewnej uciążliwości, zmniejsza to ryzyko dokonania przypadkowych szkodliwych zmian w konfiguracji systemu. Ciągłe korzystanie z konta o uprawnieniach administratora mogą rozważyć zaawansowani użytkownicy, świadomi skutków swoich poczynań.

Konta ograniczone są idealnym narzędziem dla komputera domowego, z którego korzysta jeden zaawansowany użytkownik i paru mniej doświadczonych, którzy mogliby przypadkowo poczynić szkody w konfiguracji systemu. Dzięki wykorzystaniu ograniczonych kont, będą oni mieli znacznie mniejsze szanse na zdestabilizowanie systemu, a administracją zajmie się zaawansowany użytkownik z poziomu konta administratora.

W użytku korporacyjnym, gdzie większe znaczenie ma regulowanie dostępu do zasobów i łatwe zarządzanie wieloma użytkownikami, konta lokalne ustępują użytecznością autoryzacji domenowej, ze względu na centralne zarządzanie z kontrolera domeny i większe możliwości konfiguracji.

Zarządzanie kontami

Pierwszą okazję do stworzenia kont mamy już pod koniec instalacji systemu Windows XP. Instalator wyświetla okno dialogowe, gdzie możemy podać nazwy użytkowników, dla których automatycznie zostaną utworzone profile. Warto stworzyć dodatkowe konto z ograniczeniami, nawet gdy sami zamierzamy korzystać z komputera, aby uniknąć ciągłego używania wbudowanego konta Administratora.

Po zakończeniu instalacji systemu, zarządzanie nimi jest możliwe na kilka sposobów. Można je realizować przy wykorzystaniu:

 • apletu Konta użytkowników
 • konsoli MMC Zarządzanie komputerem
 • wiersza poleceń

Sposoby te różnią się możliwościami, celem zastosowania i stopniem trudności użycia. Będziemy je omawiać w kolejności od najprostszego.

Dla początkujących osób zalecamy wykorzystanie apletu Konta użytkowników. Oferuje on łatwy i przejrzysty graficzny interfejs do wykonywania prostych czynności, kosztem braku dostępu do pełnej konfiguracji kont. Aby za jego pomocą utworzyć nowy profil należy być zalogowanym na koncie z uprawnieniami administratorskimi. Przejdźmy do Panelu sterowania. Wejdźmy do apletu Konta użytkowników. Teraz kliknijmy pole Utwórz nowe konto i podajemy nazwę, którą chcemy przydzielić. Musimy jeszcze tylko podać typ jaki zamierzamy utworzyć. Do wyboru mamy Administrator lub Ograniczone.

Przy pomocy tego apletu możemy również zmieniać nazwę, hasła, przypisane obrazki oraz typy innych kont, jak również je usuwać oraz włączać i wyłączać użycie ekranu powitalnego i funkcjonalności szybkiego przełączania użytkowników. Dostęp do bardziej zaawansowanych opcji wymaga wykorzystania innych narzędzi.

Kolejnym sposobem na zarządzanie użytkownikami jest wykorzystanie konsoli MMC Zarządzanie komputerem. Oferuje ona dostęp do większej ilości ustawień niż aplet Konta użytkowników lecz okupione jest to mniejszą przejrzystością interfejsu dla początkującego użytkownika.

Aby z jej poziomu utworzyć nowe konto, należy być zalogowanym na koncie z uprawnieniami administratorskimi. Przywołajmy konsolę Zarządzanie komputerem z sekcji Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania. W drzewiastym menu po lewej stronie przejdźmy kolejno do sekcji Narzędzia systemowe, Użytkownicy i grupy lokalne, Użytkownicy. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy na pustej przestrzeni po prawej stronie poniżej istniejących użytkowników, z menu kontekstowego wybierzmy Nowy użytkownik. Podajmy Nazwę użytkownika, która będzie jego identyfikatorem w systemie, Pełną nazwę i Opis, które będą wyświetlane w konsoli Zarządzanie komputerem oraz Hasło. Dodatkowo możemy określić, czy użytkownik będzie musiał zmienić hasło przy swoim pierwszym logowaniu w systemie oraz czy konto ma zostać wstępnie wyłączone. Z poziomu tej konsoli możemy również określić przynależność do predefiniowanych lub własnych grup użytkowników i zmienić fizyczną lokalizację jego profilu.

Ostatnim sposobem zarządzania użytkownikami jest korzystanie z wiersza poleceń. Aby z jego poziomu utworzyć nowe konto, należy być zalogowanym na koncie z uprawnieniami administratorskimi. Przywołajmy wiersz poleceń. Poleceniem net user nazwa_uzytkownika haslo_uzytkownika /add utworzymy użytkownika nazwa_uzytkownika z hasłem haslo_uzytkownika

Korzystanie z tekstowego interfejsu wiersza poleceń umożliwia automatyzację zarządzania użytkownikami. Możemy również wykorzystywać pliki wsadowe. Jest to szczególnie przydatne, gdy pewne działania wymagają powtórzenia na wielu komputerach. Na przykład chcąc stworzyć konta pracownik1, pracownik2, pracownik3, grupę lokalną pracownicy i dodać te konta do tej grupy wystarczy przygotować plik wsadowy o treści:

net user pracownik1 /add
net user pracownik2 /add
net user pracownik3 /add
net localgroup pracownicy /add
net localgroup pracownicy pracownik1 pracownik2 pracownik3 /add

Następnie wystarczy uruchomić ten plik (z prawami administratora) na każdym komputerze, na którym chcemy wykonać dane zadanie.

Przykładowe polecanie, jakie możemy wykorzystać do zarządzania kontami z poziomu wiersza poleceń:

Nazwa polecenia Działanie
net accounts Aktualizuje bazę danych kont użytkowników i modyfikuje wymagania dotyczące haseł i logowania dla wszystkich kont.
net localgroup Dodaje, wyświetla lub modyfikuje grupy lokalne. Polecenie net localgroup użyte bez parametrów powoduje wyświetlenie nazwy serwera i nazw grup lokalnych na danym komputerze.
net send Wysyła wiadomości do innych użytkowników, komputerów lub nazw komunikacyjnych w sieci.
net user Dodaje lub modyfikuje konta użytkowników albo wyświetla informacje o koncie użytkownika.

Jak widać, wiersz poleceń umożliwia najszybsze i najbardziej rozbudowane zarządzanie kontami, poza tym przy wykorzystaniu plików wsadowych może zostać użyty do automatyzacji operacji na kontach użytkowników na wielu komputerach.

Szybkie przełączanie użytkowników

Na komputerze z włączoną funkcją Szybkiego przełączania użytkowników może być jednocześnie zalogowanych wiele osób (kont użytkownika). Pozwala to przelogowywać się z konta na konta bez konieczności wylogowywania bieżącego użytkownika. Mimo korzystania w danym momencie tylko z jednego konta, sesje pozostałych zalogowanych użytkowników są aktywne, a uruchomione przez nich aplikacje i procesy dalej pracują i zajmują zasoby. Należy o tym pamiętać zwłaszcza przy równoczesnym korzystaniu z wielu kont i tych samych aplikacji.

Szybkie przełączanie użytkowników świetnie sprawdza się na przykład w sytuacji kiedy pracując na koncie z ograniczeniami potrzebujemy dostępu do konta administratora. Nie musimy się wtedy wylogowywać i przerywać pracy, wystarczy, że korzystając z Szybkiego przełączania użytkowników zalogujemy się na konto administratora i po wykonaniu potrzebnych czynności możemy wrócić do pracy na swoim koncie bez konieczności ponownego logowania i uruchamiania wszystkich aplikacji.

Szybkie przełączanie użytkowników jest domyślnie włączone na komputerach z 64MB i więcej pamięci RAM. Aby je włączyć lub wyłączyć należy dysponować uprawnieniami administratora. Wejdźmy do Panelu sterowania i przywołajmy aplet Konta użytkowników. Kliknijmy Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników. Zaznaczmy lub odznaczmy pole wyboru Użyj szybkiego przełączania użytkowników.

Aby korzystać z tej funkcji musimy również mieć włączony ekran powitalny logowania - zaznaczone pole wyboru Użyj ekranu powitalnego. W przeciwnym wypadku opcja Użyj szybkiego przełączania użytkowników jest nieaktywna. Korzystanie z tej funkcji jest również niemożliwe w systemie Windows XP Professional pracującym w domenie.

Aby przelogować się na innego użytkownika kliknijmy menu Start, następnie Wyloguj. Z dostępnych opcji wybierzmy Przełącz użytkownika. Spowoduje to pojawienie się ekranu powitalnego logowania.

Szybkie przełączanie użytkowników jest również dostępne z menu Zamknij z Menedżera zadań i za pomocą skrótu [Win+L]

Konta są wygodnym sposobem na stworzenie poszczególnym użytkownikom komputera ich spersonalizowanych środowisk. Mimo tego, że nie oferują całkowitej autonomiczności, ich możliwości są wystarczające do użytku domowego. Pozwalają również ograniczyć szkody, jakie może poczynić w systemie niedoświadczony użytkownik. Dlatego warto je stosować w celu poprawy komfortu pracy zwłaszcza na komputerze wykorzystywanym przez kilka osób.

Zobacz również

Komentarze

ja chciałem mieć obrazki jakiś inne do mojeg konta ale nie znalazłem
Teletubiś, 2 czerwca 2007, 07:08
Chciałbym zaproponować poszerzenie artykułu o wskazówki jak sobie poradzić, gdy pojawiają się kłopoty. Np. co zrobić, gdy nie daje się zapisać wybranej opcji "Użyj szybkiego przełączania użytkowników". Po jej zaznaczeniu i kliknięciu "Zapisz opcje" nic się nie zmienia. Opcja sama się odznacza. Albo to: przy próbie instalowania aplikacji na koncie z ograniczonymi uprawnieniami pojawia się sugestia, że dobrze byłoby podać nazwę i hasło administratora, jednak po ich wpisaniu instalacja zostaje nie wiadomo dlaczego (brak komunikatu) przerwana.
Malkontent, 24 września 2007, 22:53
a jak usunąc konto urzytkownika bo mam 2 i bym chcial 1 usunąc?? prosze o odpowiedz
mati, 23 października 2007, 20:17
w panelu sterowania klikasz sobie na "konta użytkowników" i tam możesz sobie dodawać i usuwać konta :)
nielat, 17 listopada 2007, 16:23
lol dobrze wytlumaczone
you, 21 listopada 2007, 14:57
A co mam zrobic gdy mam 2 uzytkownikow i oby dwaj sa administratorami i tylko 1 moze korzystac z Internetu??? Wszedłęm do opcji " zarządzanie komputerem" , ale nie mam takiej opcji jak " konto użytkowników" Ktoś pomoże???
stomilozo, 17 stycznia 2008, 03:22
czy ktos mi pomoze jak zrobic ukryte konto administratora na komputerze prosze o pomoc
Dawcio, 26 stycznia 2008, 15:38
stomilozo to wejc na te konto gdzie nie ma neta i zainstaluj tam oprogramowanie sa ruzne sposoby ale za duzo pisania
Dawcio, 26 stycznia 2008, 15:41
powiedzcie, jak mam usunąć konto administratora bo mam 2 i chcialbym się jednego znich pozbyć. proszę o szybką odpowiedź moje gg to 10464676.
Mi$iek, 7 kwietnia 2008, 19:00
siemka mam problem mój tata jest administratorem kompa ale wyjechał na delegację a ja mam nową grę i nie mogę jej zaistalować nie wiem jak zrobić żebym mógł instalować z konta gościa bo właśnie takie posiadam pozdrawiam............
Kamyk 921, 29 kwietnia 2008, 12:22
mam problem malutki ponieważ nainstalowałem system i nie moge odzyskać plików prywatnych ze starego konta, jak je odzyskac??
Color, 11 czerwca 2008, 09:03
@Color, zapraszam na forum dyskusyjne serwisu CXP. Opisz tam szczegółowo swój problem, a z pewnością uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie :) Pozdrawiam!
Daniel K., 12 czerwca 2008, 21:21
Po zainstalowaniu programu był restartowany komputer i po włączeniu pojawia się logowanie tylko ja nie znam hasła bo nie mam konta na tym komputerze. Niewiem dlaczego to się pojawiło. Proszę o pomoc.
Grzenio, 25 grudnia 2008, 18:43
nadal niewiem jak załozyćć  swój komputer w komputerze

Agne$, 6 lutego 2009, 12:44
nadal nie wiem jak usunąć konto z które nie jest mi potrzebne!!! Pomocy
Edit, 26 lutego 2009, 10:46
Mam ukryte konto i jak sie loguje to wchodze na wspólne i dopiero musze sie wylogowac na moje jak zrobic to aby nie było ukryte

Olej9508, 21 kwietnia 2009, 21:43
a co zrobic zeby nie trzeba było bez przerwy wciskać ikonki logowania (za każdym razem gdy odpalam kompa) tylko żeby komp włączał się odrazu

ktoś, 26 kwietnia 2009, 13:41
ok wszystko super! ale co w przypadku gdy są dwa konta administratora i nie można usunąć ani jednego?

brrrrrrr, 4 sierpnia 2009, 14:47
o sia ... przeciez to wszystko nadaje sie na basha..pl;)

xxx, 22 września 2009, 23:48
moze ktos wie jak usunąc goscia  z kompa ale tak całkowicie
ka, 15 października 2009, 21:02
USUNOŁEM KONTO ADMINISTRATORA,JAK GO ODZYSKAĆ/?
WOJTEK, 31 października 2009, 10:00
nie mogę założyć nowego konta , co mam zrobić ???
kanister, 3 listopada 2009, 17:03
chce założyc nowe konto i mam pytanie jesli je założe to administrator może mi strony poblowkoac ? ;dd
paula, 8 listopada 2009, 12:22
Miałem 4 konta ale gdy chciałem utworzyć połączenie LAN to cos sie zepsuło i teraz wyskakuje okienko w które musze wpisać nazwe użytkownika i hasło ... co mam zrobić żeby logować sie nakonta użykowników tak jak przedtem. prosze o szybką odpowiedź.  
Paulo12_1, 8 listopada 2009, 20:28
Chcę założyć hasło i zmienić nazwę użytkownika w komputeże, ale jak za każdym razem klikam na ,,konto użytkownika" to wyskakuje mi coś takiego ,,zła liczba argumentów lub nieprawidłowe przyporzadkowanie własciwosci " ... Co ja mam robić ? Pomocy ... z góry dziękuję :D
Ewa22x3, 7 lutego 2010, 18:28
Mam pytanie jak mam usunac konto goscia wchodze w pannel sterowania-pozniej w konta uzytkownikow i nie moge znalesc tam opcji usuN :( POMOZCIE PROSZE
mała, 17 lutego 2010, 22:28
Pilnie! Mam komputer A i XP z niego zgrałem pliki system i sam na komputer B  Chciałbym utworzyć konto użytkownika w.w. plikach i na komputerze B i przegrać je do komputera A czy jest to możliwe i w jaki sposób? (powód poczynań): - zapomniałem hasła użytkownika. Niby problem banalny ale nie potrafie sobie z nim poradzić. Otóż mam padnięte porty ps2 i usb, w slocie PCI mam wpietą karte z dodatkowymi USB gdzie wpięta jest mysz i klawiatura. Bios nie widzi klawiatury i myszy, dopiero ekran logowania windy uaktywnia klawiaturę i mysz- zatem nie mam możliwości wejścia nawet w tryb awaryjny, aby w inny sposób utworzyć konto lub zmienić hasło.

erzetjot, 24 lutego 2010, 23:34
a ja z innej beczki .... Chcę zmieniś odrobinę sposób logowania do systemu, w taki sposób aby widniało tylko jedno konto użytkownika (jak do tej pory) konto jest zabezpieczone hasłem ... i teraz zmiana ... chcę aby po wpisaniu błędnego hasła komputer automatycznie zalogował się na konto "Gość" .... Prosze o jakąś podpowiedź ... Pozdrawiam dzięki ;)
Mariusz, 1 marca 2010, 08:49
mam pytanie jak utworzyć administratora na kompie jeżeli są  dwa uzytkowniki ograniczone
milagros, 5 marca 2010, 14:03
KIEDY ZAŁOŻYŁAM SOBIE "KONTO UŻYTKOWNIKA" TO KIEDY WCHODZĘ: INTERNET, PANEL STEROWANA,MÓJ KOMPUTER, MOJE DOKUMANTY,   POJAWIA SIĘ TAM DZIWNY KOMUNIKAT ,: / :/ : . WIE KTOŚ CO MOŻNA ZROBIĆ ABY KOŻYSTAĆ Z TYCH TZECZY ??   PS. KIEDYŚ MIAŁAM KONTO UŻYTKOWNIKA I WSZYSTKO BYŁO OK A TERAZ COŚ SIE POROBIŁO . pROSZE O SZYBKĄ POMOC :d:d:d:d
ellizzaa, 10 marca 2010, 16:58
Mam pytanie czy jeśli usunę konto użytkownika wraz z plikami to znikną dokumenty zapisane na innym koncie o podobnej nazwie do tego konta? Prosze pomóżcie
Nata, 26 kwietnia 2010, 14:37
Do Ellizzaa po 1. wyłącz "caps lock" po 2. jak wchodzisz w "moje dokumanty"? :D po 3. oabwiam się że tylko format... tak na przyszłość zainstaluj antyvira ;) pozdrawiam
pietrek199494, 17 maja 2010, 19:11
A czy mogę przesłać muzykę i obrazy z jednego konta użytkownika do drugiego?
W., 27 maja 2010, 17:53
Mam problem zmienilem opcje logowania i teraz niemoge znow zmienic poniewaz wyskakuje komunikat ze skladnik vrlogon.dll pomoze mi znalesc program do odinstalowania prosze o pomoc bo niechce miec takiego ekranu. PS. chce aby byl ekran powitalny
Kuba, 24 sierpnia 2010, 11:42
powiedzcie mi dlaczego po utworzeniu nowego konta wszystkie pliki, foldery, programy itp z admina skopiowały mi się na to nowe? i dlaczego jak cokolwiek zrobię na tym nowym to to wszystko robi się na innym koncie ? co mam zrobić żeby to zmienić ? moje gg: 31536124 z góry dzięki za pomoc :)
Paulina.., 26 listopada 2010, 22:01
KONTA GOŚCIA NIE DA SIĘ USUNĄĆ CAŁKOWICIE ALE MOZNA JE WYLĄCZYĆ
--------, 1 stycznia 2011, 13:20
mam taki problem mam 1 konto a gdy właczam system windows xp wyskakuje mi wybieranie kont gdzie jest tylko jedno jak moge to zmienic?
lisek, 6 lutego 2011, 13:41
Mam problem gdy klikam na Konta Użytkowników to nie chce mi się włonczyć
Robert, 28 lutego 2011, 17:23
Na wszystkie spasoby
Robert, 28 lutego 2011, 17:24
Jak mozna wylącz konto. żeby sie odrazu właczalo?
TL, 6 marca 2011, 10:00
Mam problem nie moge otworzyc w panelu sterowania zakładki KONTA UŻYTKOWNIKÓW wkilkam i się nie chce włączyć a komputer posiada jedno konto z ograniczeniami i ADMINISTRATOR i GOŚĆ są wyłączonymi kontami proszę o pomoc
seba3220, 15 marca 2011, 09:08
witam, czy ktoś wie jak można z trzech kont użytkowników zrobić jedno, ale tak by zachować wszystkie dane?
monia, 22 marca 2011, 14:44
monia, myśle że najlepszy będzie najprostrzy sposób czyli przekopiowanie danych na nowo utworzone konto
szef, 25 marca 2011, 07:43
Nie umiem usunąć konta. Jak klikam to mi się zacina. Proszę o pomoc!
aa, 10 lipca 2011, 10:01
kumpela ma problem pomógł bym jej ale mam 7 da się odzyskać straconego użytkownika na kompie ?>
kocioł, 1 sierpnia 2011, 22:21
spoko spoko dałem rade poprzez %SystemDrive%\"Documents and Settings"?
kocioł, 1 sierpnia 2011, 22:31
Witam! Mam małe pytanie. Jak włączyć szybkie przełączanie między użytkownikami? Zaznaczam że mam wersję Home i pisze że coś o plikach trybu offline i że zasady systemowe nie pozwalają tego wyłączyć, co za tym idzie nie mogę także włączyć szybkiego przełączania.
Adrian, 17 sierpnia 2011, 17:29
Mam problem zmienilem opcje logowania i teraz niemoge znow zmienic poniewaz wyskakuje ze zostal zmienony jakis plik o nazwie: IWPDGINA.DLL o co chodzi?
Maicek, 19 sierpnia 2011, 02:49
Witam, orientuje się ktoś czy po usunięciu konta, a potem założeniu ponownym tej samej nazwy użytkownika, to czy pliki (nie skróty) z pulpitu są trwale usunięte, czy skądś można je przywrócić. Podobnie z zasobami w dokumentach, muzyce itd pozdrawiam
Vlad, 21 września 2011, 08:48
jak odzyskac haslo administratora pozyczylam laptopa zmienili mi haslo i zapomnieli jakie dali
ania, 30 października 2011, 00:49
a co mam zrobić jeśli na kompie mam tylko jedno konto i było ono kontem admina ale się zmieniło na konto z ograniczeniami. jak mogę to z powrotem zmienić:D ponieważ mujszę coś zainstalować a się nie da.??????????
olka, 6 grudnia 2011, 16:37
Vlad - niestety nie da sie. Ania - jak jest wiecej niz 1 konto na komputerze to sprawdz czy przypadkiem te inne nie maja Administratora
OzienD, 15 grudnia 2011, 17:59
proszę o pomoc ;c od jakiegoś czasu kiedy chcę wejść w konta użytkowników wyskakuje mi powiadomienie " ,zła liczba argumentów lub nieprawidłowe przyporzadkowanie własciwosci" nie wiem co zrobić a muszę usunąć kilka kont, proszę o pomoc , to ważne! , z góry dziękuję ; >
Grzee, 19 lutego 2012, 13:42
spoko, przydało się na SOISK
Ghz, 13 marca 2012, 08:17
Witam mam pytanie czy ktos wie jak usuwa sie konto administacyjne tak aby zostalo tylko jedno mowe konto gdzie mam swoje rzeczy jesli ktos wie to prosze napiszcie mi
Jablko , 27 marca 2012, 16:14
GDY WPISUJE NAZWE WYSKAKUJE MI ŻE NAZWA NIE POWINNA ZAWIERAC TAKICH ZNAKÓW
kamil, 26 maja 2012, 14:56
nie umiem zmienić logowania na powitalne co zarobić??
bombik, 30 czerwca 2012, 00:07
@bombik Panel sterowania --> Konta użytkowników --> zmień sposób loowania... I tam masz dwie opcje. Zaznacz i jedną i drugą. :)
Tomek, 11 kwietnia 2013, 12:21
Witam ;) Czy da sie ustawic opcję żeby nowy użytkownik musiał zmienić hasło przy pierwszym logowaniu z poziomu cmd ?
Hubert, 26 maja 2013, 13:27
ile maksymalnie kont może być na jednym komputerze? mamy 3 administratorów , chce utworzyć 4 konto, a wyskakuje mi okienko że nie można używać znaków<;"/|"| itp chociaż w nazwie nie ma żadnych znaków xd o co chodzi?
kkkkk, 6 kwietnia 2014, 10:55
witam mam pytanie czemu gdy mam 2 konta jedno goscia a drugie administratora i wyskakuje mi komunikat na koncie goscia gdy chce sie zalogowac .... profil jest nie dostępny czy cos takiego co zrobic ?
nick , 21 czerwca 2014, 15:58
witam, bardzo proszę o pomoc i odpowiedź! w "mój komputer" nagle przestało być widoczne konto z ograniczeniami choć istnieje , działa i można się zalogować bez problemu jednak w "moj komputer" zniknęła jego ikona i dostać się do niego z konta administratora nie ma jak dodam jeszcze , że mam nie najnowszy już komputer i być może on miał coś z tym wspólnego?
eka, 4 września 2014, 12:26
a jak ktos ma francuski komputer i niema tych samych zeczy jak przy polskim
daria, 9 czerwca 2015, 11:53
Nie ma mowy o control userpasswords2 skąd też możemy kontrolować użytkowników.
maternusbeer, 10 lutego 2018, 23:21

Dodaj swój komentarz

Zasady publikacji komentarzyZasady publikacji komentarzy

Redakcja CentrumXP.pl nie odpowiada za treść komentarzy publikowanych na stronach Portalu
i zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które:

 • zawierają słowa wulgarne, obraźliwe, prowokujące i inne naruszające dobre obyczaje;
 • są jedynie próbami reklamowania stron internetowych (spamowanie poprzez umieszczanie linków);
 • przyczyniają się do złamania prawa bądź warunków licencyjnych oprogramowania (cracki, seriale, torrenty itp.);
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe lub numery GG;
 • merytorycznie nie wnoszą nic do dyskusji lub nie mają związku z tematem komentowanego newsa, artykułu bądź pliku.