Zamknij komunikat

Nowy Office 2013
Do góry

Praca z SQL Server

Praca z SQL Server

Zaawansowane ustawienia nowej bazy danych

Krzysztof Kapustka
3 maja 2017
1 261
Odsłony
Krzysztof Kapustka
3 maja 2017
1 261
Odsłony

Podczas omawiania procesu tworzenia nowej bazy danych z ustawieniami domyślnymi, wykonywanego z poziomu narzędzia zarządzania SQL Server Management Studio, wspomnieliśmy tylko o podstawowych własnoścach bazy danych, których konfiguracja jest niezbędna do tego, aby nowa baza danych mogła zostać pomyślnie utworzona na serwerze. W początkującym okresie nauki obsługi systemu SQL Server odpowiadające tym własnościom ustawienia, zgrupowane na stronie General okna tworzenia nowej bazy danych New Database, są na ogół wystarczające do opanowania podstaw w zakresie działania i tworzenia baz danych, tak więc nie zachodzi potrzeba zagłębiania się w bardziej zaawansowane opcje baz danych. Z czasem jednak będziemy poznawać coraz bardziej złożone zagadnienia, dla których opcje te staną się niezwykle ważne. W części Select a Page okna dialogowego New Database dostępne są jeszcze dwie dodatkowe strony z wieloma innymi ustawieniami zawansowanymi - są to odpowiednio strony Options oraz Filegroups. Przyjrzymy się teraz zawartym w nim ustawieniom, które pomogą nam doprecyzować charakter tworzonej bazy danych.


Łączenie tabel - podstawowe informacje

Krzysztof Kapustka
26 kwietnia 2017
945
Odsłony
Krzysztof Kapustka
26 kwietnia 2017
945
Odsłony

Dzięki temu, że na wybranych kolumnach w poszczególnych tabelach danych wprowadzamy ograniczenie klucza podstawowego, możemy od tej pory jednoznacznie identyfikować i odnosić się do konkretnych rekordów danych w tych tabelach. Aby umożliwić nam wykorzystanie maksymalnego potencjału systemu zarządzania relacyjną bazą danych, system SQL Server, zgodnie z relacyjnym modelem danych i stosowanymi w tym modelu zasadami normalizacji tabel, zachęca nas do skrupulatnego rozdzielania przechowywanych informacji do postaci osobnych tabel, nazywanych formalnie relacjami. Po takim podziale danych informacje te zostają zazwyczaj pozbawione początkowego kontekstu i sensu, w jakim występowały przed ich rozdzieleniem, tak więc same w sobie stają się poniekąd mniej lub bardziej użytecznymi wykazami danych.


Pliki i grupy plików

Krzysztof Kapustka
19 kwietnia 2017
1 303
Odsłony
Krzysztof Kapustka
19 kwietnia 2017
1 303
Odsłony

Podczas omawiania procesu tworzenia nowej bazy danych z ustawieniami domyślnymi wspomnieliśmy krótko o tzw. grupach plików (ang. filegroups). Domyślnie nowa baza danych tworzona jest z wykorzystaniem dwóch plików fizycznych: pliku wierszy danych (.MDF) oraz pliku dziennika transakcji (.LDF), dla których w oknie tworzenia nowej bazy danych lub w ramach odpowiedniego zapytania T-SQL z grupy zapytań CREATE określamy wartości rozmiaru początkowego, wartości automatycznego przyrostu oraz ich docelowe lokalizacje.


Typy i konwersje danych

Krzysztof Kapustka
12 kwietnia 2017
1 479
Odsłony
Krzysztof Kapustka
12 kwietnia 2017
1 479
Odsłony

W systemie SQL Server typ danych określa rodzaj informacji, jakie mogą być przechowywane w kolumnie tabeli, zmiennej, wyrażeniu czy parametrze, co z kolei pośrednio wyznaczać będzie dopuszczalne operacje, jakie mogą być na tych danych wykonywane. Ilekroć zechcemy zaprojektować nową tabelę do przechowywania nowych danych, dla każdej kolumny tej tabeli będziemy musieli jawnie określić rodzaj gromadzonych w niej informacji. Bez jawnego podawania typów dla przechowywanych wartości system bazy danych nie tylko nie byłby w stanie osiągnąć odpowiedniego poziomu wydajności działania, ale przede wszystkim nie mógłby realizować podstawowych założeń z zakresu integralności danych, takich jak sprawdzanie spójności i poprawności wprowadzonych informacji.


Tworzenie tabeli z wykorzystaniem graficznego narzędzia projektowania

Krzysztof Kapustka
5 kwietnia 2017
1 540
Odsłony
Krzysztof Kapustka
5 kwietnia 2017
1 540
Odsłony

Aby móc przechowywać w bazie danych jakiekolwiek informacje, należy utworzyć w tej bazie odpowiednie tabele. Od struktury tworzonych tabel zależeć będzie, czy tworzona baza danych okaże się przystępna w obsłudze, oraz czy umożliwi nam skuteczne i efektywne wydobywanie zgromadzonych w niej informacji.

W systemie SQL Server 2016 nową tabelę możemy utworzyć na dwa różne sposoby - z poziomu narzędzia projektowania dostępnego w ramach SQL Server Management Studio oraz za pomocą standardowych poleceń języka T-SQL. W niniejszym artykule zapoznamy się z procesem tworzenia nowej tabeli z wykorzystaniem graficznego narzędzia projektowania tabel.


Tworzenie nowej bazy danych z ustawieniami domyślnymi

Krzysztof Kapustka
29 marca 2017
1 692
Odsłony
Krzysztof Kapustka
29 marca 2017
1 692
Odsłony

Przykładowa baza danych AdventureWorks oraz jej nowszy odpowiednik WideWorldImporters to prawdziwe objawienie dla osób chcących nauczyć się podstaw obsługi systemu SQL Server oraz sposobów interakcji z bazą danych. Dzięki zawartym w nich obiektom możemy zapoznać się z wieloma aspektami i dobrymi praktykami przechowywania i wydobywania z bazy informacji, a także szybko i bez żadnych konsekwencji przećwiczyć oraz poeksperymentować z oferowanymi funkcjami i mechanizmami operującymi na zgromadzonych w bazie danych. Jednak nie oszukujmy się - głównym celem, dla którego będziemy pozyskiwać i wdrażać w naszym środowisku instancje serwera SQL Server, jest chęć zdefiniowania w nich naszych własnych baz danych zdolnych do przechowywania informacji utożsamianych z aktywami naszego biznesu, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz zasobami ludzkimi, którymi dysponujemy.